Ba loại chi phí chính tạo nên giá thành sản phẩm

Ba loại chi phí chính tạo nên giá thành sản phẩm

93

Giá thành là một yếu tố quan trọng trong công tác tính toán chi phí, xác định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về các loại chi phí đóng góp trong giá thành của sản phẩm.

  1. Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành.

Có thể nói giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh một cách chính xác nhất về hiệu quả của việc sử dụng các đối tượng lao động trong quá trình sản xuất, đồng thời là căn cứ để đánh giá tính đúng đắn của các phương pháp quản lý, tổ chức trong sản xuất.

Xem thêm: Hiểu biết chung về tính giá thành sản phẩm

  1. Các chi phí tạo nên giá thành sản phẩm:

Để có được các thành phẩm thì trong quá trình sản xuất doanh nghiệp phải sử dụng đến nhiều yếu tố lao động khác nhau như: nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhân công và các loại chi phí mua ngoài hay chi phí bằng tiền khác.

Và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công cùng chi phí sản xuất chung cũng chính là ba loại chi phí chính đóng góp vào giá thành của sản phẩm.

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên liệu, vật liệu bao gồm cả nguyên liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất. Và để xác định chính xác chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp thì khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng, kế toán phải tính theo giá trị thực tế. Đồng thời, chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp phải được tập hợp chi tiết theo từng đối tượng sử dụng trực tiếp như theo các bộ phận, tổ đội, phân xưởng,... Trường hợp không thể xác định cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, bộ phận sử dụng các nguyên vật liệu thì phải tập hợp chung cho quá trình sản xuất.

Cuối kỳ kế toán, sau khi thực hiện xong việc tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì kế toán tiến hành kết chuyển chi phí này vào tài khoản 154 để phục vụ cho công tác tính giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ trong kỳ. Kế toán cần lưu ý khi tiến hành phân bổ trị giá nguyên vật liệu vào giá thành sản phẩm thì phải sử dụng các tiêu thức phân bổ hợp lý để đảm bảo giá thành sản phẩm thu được là hợp lý nhất.

Trong chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ có những khoản phát sinh vượt trên mức bình thường, với những phần vượt mức thì sẽ không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà lại được tính vào giá vốn hàng bán.

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tất cả các khoản phải trả cho người lao động mà trực tiếp tham gia, đóng góp vào quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. Người lao động ở đây không chỉ  gồm các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp mà còn cả các lao động doanh nghiệp thuê ngoài. Chi phí nhân công ở đây bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp và các khoản trích theo lương.

Những chi phí cho các đối tượng lao động mặc dù tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nhưng lại thuộc đội ngũ quản lý, tầng lớp lãnh đạo thì sẽ không tính vào chi phí nhân công trực tiếp.

Liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp thì cũng có một trường hợp đặc biệt là với hoạt động xây lắp thì khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp mà trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công sẽ không hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp mà sẽ được phản ánh vào TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công.

Ngoài ra, cũng như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì chi phí nhân công trực tiếp cũng được phản ánh chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận và phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường cũng không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà sẽ được kết chuyển vào giá vốn hàng bán.

Chi phí sản xuất chungChi phí sản xuất chung này bao gồm các chi phí về lương, các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý; chi phí về khấu hao TSCĐ được sử dụng trực tiếp để phục vụ cho hoạt động sản xuất và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến các phân xưởng sản xuất.

Chi phí sản xuất chung cũng phải được hạch toán chi tiết cho từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất và chi tiết theo 2 loại là chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi, cụ thể như sau:

+ Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất mà thường mức chi phí không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất. Chi phí này sẽ được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Trường hợp mà công suất sản xuất vượt mức bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định sẽ được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.

+ Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất mà thường thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất ra.
Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về ba loại chi phí chính đóng góp vào giá thành sản phẩm. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm ERP của BRAVO