Các mức xử phạt hành chính kế toán

Các mức xử phạt hành chính kế toán

63

Trong quá trình thực hiện các công việc thì sai sót là điều khó tránh khỏi, công tác kế toán cũng vậy. Và để hạn chế các sai phạm xảy ra thì nhà nước cũng ban hành các quy định về xử phạt trong lĩnh vực kế toán. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các mức xử phạt hành chính đối với công tác kế toán.

 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là gì?

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là việc để xảy ra các sai phạm liên quan đến việc sử dụng tài khoản kế toán hoặc là các sai phạm liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính hay bổ nhiệm kế toán… Nói tóm lại, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là việc phát sinh các sai phạm liên quan đến việc thực hiện công tác kế toán.

 1. Các mức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán:

Về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán thì đã được quy định cụ thể trong Nghị định 105/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế phát sinh cũng như để đảm bảo thu được hiệu quả cao nhất và hạn chế tối đa việc phát sinh các sai phạm trong công tác kế toán thì chính phủ đã ban hành quy định mới nhất vào năm 2018 là Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

Có thể bạn quan tâm: Kiến thức về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định này quy định chi tiết và cụ thể mức xử phạt với từng hành vi vi phạm như sau:

 • Vi phạm các quy định chung về pháp luật kế toán

Nếu phát sinh các sai phạm liên quan đến chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ hay quy định về kỳ kế toán, chế độ kế toán thì sẽ bị phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 • Vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Liên quan đến vi phạm quy định về chứng từ kế toán thì có 3 mức phạt, tùy theo từng hành vi vi phạm, cụ thể:

Các hành vi liên quan đến việc sửa chữa chứng từ kế toán không đúng quy định hay ký tá bằng các loại phương tiện không hợp lệ sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Mức phạt cao hơn là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi như: lập chứng từ kế toán không đúng quy định, việc ký tá chứng từ không được thực hiện đúng quy định (như: ký chứng từ khi chưa có đủ nội dung, người ký không đủ thẩm quyền, chữ ký không thống nhất…) hoặc chứng từ kế toán không đúng ngôn ngữ quy định, chứng từ bị hư hỏng, mất mát khi vẫn đang trong quá trình sử dụng.

Sai phạm ở mức độ cao hơn như: liên quan đến việc giả mạo, khai man chứng từ kế toán, sai phạm liên quan đến việc lập chứng từ kế toán sẽ phải chịu mức phạt là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

 • Vi phạm quy định về sổ kế toán

Sổ sách kế toán mà không có đủ thông tin cơ bản như: tên đơn vị kế toán, ngày tháng năm lập sổ, chữ ký… hoặc việc ghi chép cũng như phương tiện để ghi chép là không hợp lệ, mẫu sổ sách không đúng quy định thì mức phạt tiền là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Mức phạt sẽ là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu thông tin trong sổ sách kế toán không được ghi đầy đủ theo quy định hoặc bị sửa chữa bằng các phương pháp không hợp lệ hay do không in các sổ kế toán ra giấy theo quy định.

Còn nếu sai phạm liên quan đến việc mở và khóa sổ, thông tin ghi chép trên sổ thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Mức phạt cao nhất trong trường hợp này là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm hư hỏng sổ sách kế toán, cố ý bỏ sót các số liệu về tài sản, nợ phải trả.

 • Vi phạm quy định về tài khoản kế toán

Liên quan đến tài khoản kế toán thì có 2 mức phạt. Mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hạch toán không đúng tài khoản kế toán, tự ý sửa đổi hay sử dụng phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc thêm mới tài khoản kế toán không thuộc phạm vi mà bộ tài chính quy định. Còn sai phạm do không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán được Bộ Tài chính ban hành thì mức phạt tiền là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000.

 • Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

Nếu BCTC không đủ hoặc đúng nội dung, biểu mẫu theo quy định thì bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Nếu doanh nghiệp không lập đủ BCTC thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Mức phạt sẽ là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu doanh nghiệp không lập BCTC theo quy định, số liệu trên BCTC không khớp với số liệu trên sổ sách và chứng từ kế toán hay do BCTC lập và trình bày không đúng với chế độ và chuẩn mực kế toán.

Còn nếu giả mạo BCTC hoặc cố ý khai man làm giả số liệu trên BCTC thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 • Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

Liên quan đến loại vi phạm này cũng có 4 mức phạt như với vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính. Mức nhẹ nhất là sai phạm chậm nộp và công khai BCTC dưới 03 tháng. Mức 2 là chậm từ 3 tháng trở lên hoặc nộp và công khai không đầy đủ các loại báo cáo. Mức 3 là công khai không đúng sự thật, số liệu trên các BCTC không đồng nhất. Và mức cao nhất là do sai phạm về việc không nộp và công khai BCTC.

 • Vi phạm quy định về sao lưu, niêm phong tài liệu kế toán

Là các sai phạm liên quan đến việc sao lưu và niêm phong tài liệu kế toán. Các sai phạm này có chung mức phạt là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 • Vi phạm quy định về kiểm tra kế toán

Mức phạt là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, tùy thuộc vào mức độ sai phạm của doanh nghiệp.

 • Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Nếu không bảo quản tốt và lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ trong thời gian quy định thì mức phạt là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Mức phạt cao hơn là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu việc hủy bỏ không đúng thời gian và trình tự theo quy định.

 • Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản

Mức phạt là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu việc báo cáo và xử lý kết quả kiểm kê không được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định. Còn nếu không thực hiện kiểm kê thì sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 • Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy và thực hiện công tác kế toán

Doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu công tác kế toán được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức không đủ tiêu chuẩn hoặc nếu doanh nghiệp không thực hiện việc phân công, bổ nhiệm kịp thời công việc kế toán cũng như các thay đổi trong công tác kế toán.
Mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu doanh nghiệp không tổ chức bộ máy kế toán hoặc không phân công vị trí, nhiệm vụ kế toán theo quy định.

Cuối cùng mức phạt sẽ lên đến 30.000.000 đồng nếu bố trí công việc kế toán chồng chéo, kiêm nhiệm, hoặc thuê, bố trí kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO