Cách ghi sổ kế toán tống hợp hiệu quả và chính xác

Cách ghi sổ kế toán tống hợp hiệu quả và chính xác

742

Với mỗi kế toán viên, sổ kế toán tổng hợp là loại sổ vô cùng quan trọng nhưng cách ghi sổ kế toán tổng hợp như thế nào để hiệu quả, chính xác và nhanh chóng thì không hề dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc đi giải quyết vấn đề đó.

1. Sổ kế toán tổng hợp là gì? Có những loại sổ kế toán tổng hợp nào?

Với cách hiểu theo mức độ, tính chất của thông tin được phản ánh trong nghiệp vụ kế toán thì người ra định nghĩa kế toán tổng hợp là việc ghi chép và phản ảnh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo thài chính. Việc ghi chép này thực hiện theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.
Vì thế, Sổ kế toán tổng hợp được hiểu là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán. Mục đích của nó dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Sổ kế toán tổng hợp dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực tế hiện nay, Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái
Vậy, khi tìm hiểu về cách ghi số kế toán tổng hợp, ta sẽ tìm hiểu về cách ghi sổ nhật ký chung và sổ cái.

Xem thêm: Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn kế toán tổng hợp.

2. Cách ghi sổ kế toán tổng hợp chính xác và hiệu quả

Sổ nhật ký chung
Hình thức ghi sổ kế toán được hiểu là tuần tự từng bước từ định khoản kế toán đến lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lên Báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các trình tự này. Ghi sổ theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì tính đơn giản và phổ biến của nó. 
Yêu cầu của Sổ Nhật ký chung phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
- Ngày, tháng ghi sổ.
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Số liệu trên mỗi loại sổ sẽ có một nhiệm vụ riêng, với sổ nhật ký chung Số liệu kế toán phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.
Sổ cái
Khác với sổ nhật ký chung, số liệu trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán. Do vậy, việc ghi sổ cũng sẽ có những yêu cầu khác biệt so với sổ nhật ký chung. Cụ thể như sau:
- Ngày, tháng ghi sổ 
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.
Trên đây mới chỉ là những thông tin cơ bản về những yêu cầu bắt buộc phải đảm bảo trong cách ghi sổ kế toán tổng hợp. Ngoài ra, những yêu cầu cơ bản các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng theo các thông tư hướng dẫn của nhà nước. Các doanh nghiệp cũng thường dùng các phần mềm kế toán để công việc trở nên dễ dàng hơn.