Cách hạch toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp

Cách hạch toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp

56

Con người luôn là yếu tố giữ vai trò chủ đạo trong việc quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà chi phí về nhân công luôn là một khoản chi thường xuyên và phổ biến trong mọi loại hình doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hạch toán về chi phí nhân công trong doanh nghiệp.

  1. Chi phí nhân công là gì?

Chi phí nhân công ở đây được hiểu là khoản mà doanh nghiệp phải thực hiện chi trả cho những người lao động phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, kể cả những người lao động bên ngoài doanh nghiệp.

Và chi phí nhân công ở đây không chỉ là tiền lương, tiền công mà còn gồm cả các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoànbảo hiểm thất nghiệp.

Xem thêm: Những lưu ý trong 7 bước tính giá thành.

  1. Cách hạch toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau thì sẽ có những đặc thù sản xuất kinh doanh khác nhau, tuy nhiên liên quan đến việc hạch toán chi phí nhân công thì đều sử dụng chung một tài khoản là 622 – Chi phí nhân công trực tiếp để ghi nhận. Tuy nhiên, nhân công ở đây được hiểu là nhân công tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Khi đó, chi phí nhân công trong doanh nghiệp sẽ được hạch toán như sau:

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334 - Phải trả người lao động

Khi tính trích các khoản theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp thì hạch toán:

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 3382, 3383, 3384, 3386 - Phải trả, phải nộp khác

Liên quan đến hạch toán chi phí nhân công thì còn có bút toán tính phân bổ và kết chuyển vào cuối mỗi kỳ kế toán, cụ thể như sau:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Tuy nhiên, cần lưu ý là TK 622 chỉ sử dụng để phản ánh nhân công phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Còn với những doanh nghiệp mà trong lĩnh vực xây lắp thì các chi phí liên quan đến nhân công mà trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công thì sẽ được hạch toán thông qua TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công. Cụ thể như sau:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 334 - Phải trả người lao động

Còn các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp thì hạch toán:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 3382, 3383, 3384, 3386 - Phải trả, phải nộp khác

Cuối kỳ số dư trên TK 623 cũng sẽ được kết chuyển sang TK 154 hoặc TK 632.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.