Cách hạch toán trong trường hợp giảm tài sản cố định trong doanh nghiệp

Cách hạch toán trong trường hợp giảm tài sản cố định trong doanh nghiệp

129

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì có nhiều trường hợp doanh nghiệp buộc phải thanh lý hoặc bán tài sản cố định, như vậy sẽ làm giảm tài sản cố định trong doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hạch toán trong các trường hợp đó.

1. Khái niệm về Tài sản cố định:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên;

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

Xem thêm: Mẫu và cách lập biên bản tài sản cố định

2. Cách hạch toán khi giảm Tài sản cố định:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp giảm đi thì xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là do thanh lý, nhượng bán hoặc chuyển thành công cụ dụng cụ, cũng có thể là do doanh nghiệp mang đi góp vốn,… Cụ thể như sau:

Giảm do thanh lý, nhượng bán

Thanh lý TSCĐ là việc doanh nghiệp bán các tài sản cố định bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng hoặc quá lạc hậu về kỹ thuật với mức giá rất thấp, nhằm lấy nguồn để tài trợ cho việc mua sắm các TSCĐ mới hoặc cho các nhu cầu khác của doanh nghiệp.

Nhượng bán TSCĐ là việc doanh nghiệp tiến hành bán lại các TSCĐ không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không còn hiệu quả. Việc mua bán này được tiến hành trên cơ sở hai bên cùng định giá để đưa ra được ý kiến thống nhất trước khi thực hiện bàn giao lại TSCĐ.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định

Khi thanh lý hay nhượng bán TSCĐ thì doanh nghiệp đều phải thành lập một hội đồng để tiến hành việc thanh lý hoặc nhượng bán theo đúng quy định, đồng thời phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan. Ví dụ như: Quyết định thanh lý, Biên bản đánh giá lại tài sản, Biên bản bàn giao tài sản,...

Khi thanh lý hoặc nhượng bán TSCĐ hạch toán như sau:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 711

Có TK 3331

Nợ TK 214 (Số đã trích khấu hao)

Nợ TK 811 (Chênh lệch giữa nguyên giá và số đã trích khấu hao)

Có TK 211 (Nguyên giá TSCĐ)

Nợ TK 811 (Chi phí thanh lý, nhượng bán)

Có TK 111, 112, 131

Trường hợp nhượng bán các TSCĐ được dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc văn hóa, phúc lợi thì khi ghi giảm tài sản thì đồng thời phải giảm nguồn hình thành tài sản, cụ thể:

Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ/ Nợ TK 3533 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

Các khoản thu hoặc chi cũng được phản ánh vào các quỹ, cụ thể:

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 3532 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 3331 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Hoặc khi phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 3532 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 111, 112,…

Giảm do chuyển thành công cụ, dụng cụ

Trường hợp này thì hạch toán như sau:

Nợ TK 153 (Nếu TSCĐ còn mới)

Nợ TK 242 (Nếu TSCĐ đã qua sử dụng)

Có TK 211

Ø Giảm do mang đi góp vốn

Nợ TK 221

Nợ TK 214

Có TK 211

Giảm do thiếu khi kiểm kê

Khi đó nếu doanh nghiệp xác định được cụ thể là TSCĐ bị thiếu được dùng cho hoạt động nào thì sẽ có cách hạch toán khác nhau, cụ thể như sau:

Nếu TSCĐ thiếu được dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ghi:

Nợ TK 214

Nợ TK 111, 112, 334, 1388

Nợ TK 411 (nếu được phép ghi giảm vốn )

Nợ TK 811 (nếu doanh nghiệp chịu tổn thất)

Có TK 211

Nếu TSCĐ thiếu được dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc văn hóa, phúc lợi:

Nợ TK 214

Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ/ Nợ TK 3533 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 211

Đồng thời kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112, 334

Có các TK liên quan (tuỳ theo quyết định xử lý), 3532

Như vậy bài viết đã trình bày chi tiết về cách hạch toán trong các trường hợp ghi giảm TSCĐ. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích cho bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán, để có thể hạch toán đúng các trường hợp đó.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO