Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý - tháng

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý - tháng

42

Hóa đơn được coi là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhất, chứa đựng mọi thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy mà để kiểm soát cũng như đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định liên quan đến việc ghi nhận hoạt động kinh doanh thì Bộ tài chính đã đưa ra quy định về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Bài viết sẽ đi hướng dẫn về cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý và tháng.

  1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là gì?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là một trong những báo cáo thuế mà doanh nghiệp phải lập và nộp cho cơ quan thuế. Bởi báo cáo này được lập ra nhằm mục đích để cơ quan thuế kiểm soát và đánh giá được tình hình sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả và chính xác.

  1. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Vì mục đích chính của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là cơ sở để cơ quan thuế kiểm soát việc sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp. Do đó mà báo cáo này càng được lập thường xuyên, với khoảng cách thời gian giữa các lần lập càng ngắn thì càng đảm bảo kiểm soát tốt tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tùy vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể mà quy định về thời gian lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ là khác nhau với các doanh nghiệp. Cụ thể:

- Tất cả các doanh nghiệp thì đều thuộc diện lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

- Tuy nhiên, ngoại lệ là những doanh nghiệp mà có hành vi vi phạm, không được phép sử dụng hóa đơn tự in, đặt in hoặc là doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế mà phải mua hóa đơn của cơ quan thuế thì sẽ lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Cách lập trong trường hợp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Để lập được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì cần phải đăng nhập vào phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế. Sau đó vào mục “Hóa đơn”, chi tiết là “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”. Tiếp đó sẽ chọn ra kỳ kê khai, ở đây là theo quý. Mẫu biểu của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bao gồm các cột thông tin sau:

Cột “Mã loại hóa đơn”: chọn “01GTKT” nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chọn “02GTTT” nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Cột “Tên loại hóa đơn”: phần mềm HTKK tự động nhảy.

Cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”: theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp.

Cột “Ký hiệu hóa đơn”: theo ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp.

Cột “Tổng số”: phần mềm HTKK tự động nhảy.

Cột “Số tồn đầu kỳ”, chi tiết “Từ số - Đến số”: nếu là báo cáo lần đầu thì phải tự nhập tay, còn nếu là báo cáo kế tiếp thì phần mềm sẽ tự động nhảy và phần nội dung này thì có thể sửa lại được.

Cột “Số mua/phát hành trong kỳ”, chi tiết “Từ số - Đến số”: nếu là không phát sinh thì không cần nhập thông tin, còn nếu có phát sinh thì nhập tay.

Cột “Số lượng đã sử dụng”: nhập số lượng số hóa đơn đã sử dụng trong kỳ (không bao gồm các hóa đơn đã Xóa bỏ, mất hoặc hủy. Và số lượng ở cột này phải nhỏ hơn cột “Tổng số”.

Các cột “Hóa đơn Xóa bỏ – Mất – Hủy” thì nhập cả số lượng và số của hóa đơn. Nếu các hóa đơn đó có số liên tiếp nhau thì chỉ cần ghi số đầu và số cuối, ngăn cách bằng dấu “-“, còn nếu các số hóa đơn đó không liên tiếp nhau thì ngăn cách bằng dấu “,” hoặc “;” giữa các số hóa đơn. Khi kê khai các mục này thì cần lưu ý là hóa đơn xóa bỏ là những hóa đơn viết sai mà bị gạch chéo 3 liên, còn hóa đơn hủy là những hóa đơn mà doanh nghiệp thực hiện hủy theo quy định của pháp luật, hóa đơn mất là những hóa đơn có đủ giấy tờ, biên bản chứng minh về việc bị mất.

Còn các cột về thông tin tồn cuối kỳ của hóa đơn sẽ được phần mềm tự động nhảy.

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Việc lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng về cơ bản đều giống như theo quý, chỉ khác ở bước chọn kỳ kê khai là phải “Theo tháng”. Các bước lập tiếp theo đều như với cách lập trong trường hợp lập theo quý. Và cần lưu ý là khi kê khai thông tin hóa đơn là phải với các hóa đơn tính trong phạm vi tháng kê khai.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm kế toán BRAVO