Cách xử lý nợ phải thu khó đòi theo thông tư 200

Cách xử lý nợ phải thu khó đòi theo thông tư 200

94

Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi một cách hợp lý nhất vẫn luôn là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nắm bắt được khó khăn này của các doanh nghiệp nên Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 200 nhằm hướng dẫn về cách xử lý các nợ phải thu khó đòi mà doanh nghiệp đang gặp phải.

  1. Nợ phải thu khó đòi là gì?

Nợ phải thu khó đòi là các khoản nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán trên 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn nợ, mà doanh nghiệp vẫn chưa thể thu hồi được dù đã áp dụng các biện pháp thu hồi nợ.

  1. Cách xử lý nợ phải thu khó đòi theo thông tư 200:

Nợ phải thu khó đòi là những khoản nợ mà doanh nghiệp vẫn chưa thể thu hồi được dù đã áp dụng mọi biện pháp để đòi, từ gửi biên bản đối chiếu công nợ, yêu cầu xác nhận nợ cho đến việc gọi điện thoại thúc giục nợ hay thậm chí làm việc trực tiếp với đối tượng nợ để yêu cầu thanh toán. Do đó, khả năng thu hồi những khoản nợ như vậy là rất thấp, và rủi ro mất vốn của doanh nghiệp là rất cao.

Vì vậy mà chỉ có một phương án khả thi nhất, giúp giảm thiểu tối đa các hậu quả phát sinh từ nợ phải thu khó đòi là doanh nghiệp phải tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Xem thêm: Cách hạch toán bán hàng trả chậm, trả góp

Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sẽ được thực hiện vào định kỳ khi doanh nghiệp lập báo cáo tài chính năm. Cụ thể về cách trích lập đã được trình bày cụ thể trong bài viết “Cách trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi”.

Tuy nhiên, với những khoản nợ phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp liên tục thực hiện trích lập dự phòng nhưng không có dấu hiệu thu hồi được mà lại ngày càng gia tăng mức phải trích lập thì cuối cùng sẽ được xác định thực sự không thu hồi được. Khi đó doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục bán nợ để bán các khoản nợ đó cho các công ty mua, bán nợ hoặc xoá sổ những khoản nợ phải thu khó đòi đó.

Về việc xoá sổ nợ phải thu khó đòi sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Đồng thời, phải trình bày về việc xóa sổ nợ phải thu khó đòi trong thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bởi đây là một thay đổi mang tính trọng yếu. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp sau khi đã xoá nợ trong sổ sách kế toán xong xuôi thì doanh nghiệp lại thu hồi được khoản nợ đó, khi đó số nợ thu hồi được sẽ hạch toán vào tài khoản 711 - Thu nhập khác của doanh nghiệp.

Nợ phải thu khó đòi sẽ được trích lập và hạch toán theo Thông tư 200 như sau:

  • Đến kỳ lập Báo cáo tài chính, sau khi xác định được số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập cho kỳ kế toán này thì kế toán ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 2293 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi

  • Nếu được hoàn nhập số dự phòng nợ phải thu khó đòi còn dư từ kỳ kế toán trước thì kế toán ghi:

Nợ TK 2293 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

  • Với những khoản nợ phải thu khó đòi xác định là không thể thu hồi được thì căn cứ vào quyết định xoá nợ, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 111, 112, 331, 334... (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 2293 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi (phần đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí)

Có TK 131, 138, 128, 244...

  • Vớ  các kho1, 138, 128, 24khó đòi đư 13bán cho các công ty mua bán n28, 24tung ty mua bán n28,cung ty mua bán n28, 244 lý do:

+ Nếu nợ phải thu khó đòi chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi thì kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ)

Có TK 131, 138,128, 244...

+ Nếu nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi thì kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận)

Nợ TK 2293 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi (số đã lập dự phòng)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ)

Có TK 131, 138,128, 244...

  • Trường hợp những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ nhưng sau lại thu hồi được thì kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112...

Có TK 711 - Thu nhập khác

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng của BRAVO