Chức năng và vai trò của kế toán tài sản cố định

Chức năng và vai trò của kế toán tài sản cố định

290

Bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, dù hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hay sản xuất, thương mại thì đều phải mua sắm tài sản cố định. Cùng bài viết tìm hiểu về các chức năng và vai trò của kế toán tài sản cố định. 

  1. Những kiến thức cơ bản về TSCĐ và kế toán TSCĐ

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên;

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

Kế toán tài sản cố định là trực tiếp tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp. Kế toán tài sản cố định tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.

Xem thêm: Các thông tin cơ bản về kế toán tài sản cố định

  1. Vai trò của kế toán tài sản cố định

Kế toán TSCĐ cần phải:

– Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

– Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

– Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

– Tập hợp chi phí xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa hoàn thành.

– Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm.

– Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán

– Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

– Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

– Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

– Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

– Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán

Như vậy tài sản cố định là một bộ phận then chốt trong các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, có vai trò quyết định tới năng lực sản xuất cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Tài sản cố định thể hiện một cách chính xác nhất năng lực, trình độ trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. Tài sản cố định phải được đổi mới, cải tiến để có thể đáp ứng tối đa các yêu cầu, phục vụ sản xuất một cách có hiệu quả nhất, thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Như vậy, bài viết đã trình bày khá chi tiết về chức năng và vai trò của TSCĐ trong doanh nghiệp. Hi vọng sẽ giúp các bạn đọc có thêm kiến thức hữu ích về kế toán TSCĐ. Ngoài ra, việc dùng phần mềm quản lý tài sản cố định cũng giúp doanh nghiệp quản lý tốt vấn đề này.