Điểm mới trong cách đăng ký thang bảng lương năm 2020

Điểm mới trong cách đăng ký thang bảng lương năm 2020

42

Đăng ký thang bảng lương là một trong những công việc bắt buộc mà doanh nghiệp phải làm ở thời điểm đầu trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, những trường hợp mà doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung trong thang bảng lương thì cũng phải thực hiện việc đăng ký lại thang bảng lương. Cùng bài viết đi cập nhật những điểm mới trong cách đăng ký thang bảng lương trong năm 2020.

  1. Kiến thức cơ bản về thang bảng lương:

Thang bảng lương là loại giấy tờ mà doanh nghiệp bắt buộc phải lập và nộp cho Phòng hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại thời điểm đầu khi mới bắt đầu đi vào hoạt động. Và khi có bất cứ thay đổi nào liên quan đến nội dung của thang bảng lương thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện đăng ký và nộp lại thang bảng lương.

Bởi thang bảng lương chính là cơ sở để cơ quan chức năng nhà nước mà cụ thể là Phòng hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nắm bắt được về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với doanh nghiệp thì thang bảng lương là cơ sở để tuyển dụng, sử dụng và trả lương người lao động theo mức lương đã thỏa thuận và được thể hiện trong hợp đồng lao động.

Xem thêm: Kiến thức cơ bản về tài sản thuê tài chính.

  1. Điểm mới trong cách đăng ký thang bảng lương năm 2020:

Một điểm mới liên quan đến việc đăng ký thang bảng lương năm 2020 là những doanh nghiệp mà chỉ sử dụng dưới 10 lao động thì sẽ được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn những doanh nghiệp khác thì vẫn phải làm thủ tục đăng ký và gửi thang bảng lương như bình thường cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Và một vấn đề nữa là do trong thủ tục đăng ký thang bảng lương sẽ có một bước công việc là doanh nghiệp phải xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc và quy định mà nhà nước đã ban hành. Mà trong xây dựng thang bảng lương thì mức lương thấp nhất tối thiểu cũng phải bằng mức lương tối thiếu vùng. Và năm 2020 thì theo NĐ90/2019 mà Chính phủ ban hành thì mức lương tối thiếu vùng có sự điều chỉnh tăng. Vì vậy mà khi làm thủ tục đăng ký thang bảng lương trong năm 2020 thì cần lưu ý đến một điểm mới là liên quan đến mức lương đăng ký trong thang bảng lương. Đồng thời, những công việc mà đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì phải cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng, còn những công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại đối với người đã qua đào tạo, dạy nghề thì phải cao hơn tối thiểu 12% so với mức lương tối thiểu vùng. Và những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì tỷ lệ tối thiểu yêu cầu cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng là 14%.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO