Excel trong kế toán bán hàng - Cần nắm vững những vấn đề gì?

Excel trong kế toán bán hàng - Cần nắm vững những vấn đề gì?

283

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về một số hàm Excel trong kế toán bán hàng mà mỗi kế toán viên cần nắm vững.

Các hàm thường sử dụng trong kế toán bán hàng

 • Hàm VLOOKUP

Đây là hàm dò tìm 1 giá trị trong 1 cột nào đó trong excel

Cú pháp: =VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, n, 0) Tìm giá trị x ở cột thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở cột n.

 • Hàm HLOOKUP

Đây là hàm dùng để tìm kiếm giá trị x trong hàng thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở dòng n

Cú pháp: =HLOOKUP(x, vùng tham chiếu, n, 0 )

Tìm giá trị x ở vùng tham chiếu và lấy giá trị ở dòng thứ n

 • Hàm SUMIF

Đây là hàm sử dụng để tính tổng các ô chỉ định theo điều kiện được đưa ra.

Chức năng: Tính tổng các ô trong vùng 2 tương ứng với các ô trong vùng 1 đã thỏa mãn điều kiện

Cú pháp: = SUMIF(vùng 1, “điều kiện”, vùng 2)

 • Hàm SUM

Chức năng: Tính tổng các số

+ Hàm này trong kế toán thường dùng để tính tổng mức lương, tổng số lượng trong tháng, năm ….

– Cú pháp: =SUM(giá trị 1, giá trị2,…) hoặc =SUM(giá trị n: giá trị m) (tính tổng trong khoảng từ m tới n).

 • Hàm SUBTOTAL

Ở đây hàm SUBTOTAL là hàm tính toán cho một nhóm con số trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tùy theo phép tính toán mà bạn lựa chọn trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: =SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

 • Hàm MIN

Đây là hàm sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.

Chức năng: lấy số nhỏ nhất

+ Hàm này thường dùng trong kế toán để lấy mức lương, số lượng… nhỏ nhất

Cú pháp: =MIN(giá trị 1, giá trị 2…) hoặc =MIN(giá trị n: giá trị m) lấy giá trị nhỏ nhất trong khoảng n tới m

 • Hàm MAX

Đây là hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.

Chức năng: Lấy số lớn nhất

+Hàm MAX này thường dùng trong kế toán để tìm sản lượng, mức lương lớn nhất

Cú pháp: =MAX( giá trị 1, giá trị 2….) hoặc =MAX(giá trị n: giá trị m) tìm giá trị lớn nhất trong đoạn n tới m

 • Hàm IF

Là hàm điều kiện.  Hàm này dùng để trắc nghiệm điều kiện để chọn một trong hai giá trị. Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị 1, và ngược lại nếu điều kiện sai thì trả về giá trị 2.

Chức năng: Trả về giá trị đúng nếu đúng điều kiện, ngược lại trả về giá trị sai

Cú pháp: =IF(điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)

 • Hàm AND

Hàm AND dùng trong kế toán để kiểm tra điều kiện nào đó có phù hợp hay không và trả về kết quả tương ứng

Chức năng: trả về giá trị “Và” logic của các biểu thức điều kiện

Cú pháp: =AND(“các biểu thức điều kiện”)

 • Hàm OR

Chức năng: Trả về giá trị logic đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện

Cú pháp: =OR(“biểu thức điều kiện”)

 • Hàm LEFT

Chức năng: Lấy các ký tự bên trái của chuỗi

Cú pháp: =LEFT( chuỗi, số ký tự muốn lấy)

 • Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong phạm vi vùng điều kiện đã được chỉ ra.

Cú pháp: =COUNTIF(vùng điều kiện, điều kiện)

 • Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE cho kết quả là giá trị trung bình số học của các đối số.

Cú pháp: = AVERAGE(number1,number2,…)

Để sử dụng thành thạo các hàm này đòi hỏi mỗi kế toán viên cần phải có thời gian thực hành nhiều trên thực tế.