Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm

44

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế nhận được nhiều sự quan tâm cũng như thảo luận của các doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về giá thành sản phẩm.

  1. Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã phải bỏ ra để hoàn thành công tác sản xuất sản phẩm cũng như để có được các sản phẩm, hàng hóa hoàn thành.

Nói như vậy cũng giúp hiểu được rằng, giá thành sản phẩm còn là kết quả thể hiện được mức độ hiệu quả của những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để phục vụ cho công tác sản xuất. Vì vậy mà có thể nói rằng, giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế mà phản ánh được chất lượng của hoạt động sản xuất và hiệu quả quản lý sản xuất, cũng như phản ánh kết quả về sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, từ đó làm căn cứ để xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về sổ kế toán tổng hợp.

  1. Phân loại giá thành sản phẩm:

Chính vì là chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng với công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp, vì vậy mà giá thành sản phẩm phải được định nghĩa và xác định một cách chính xác phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế mà phân loại giá thành sản phẩm là một bước công việc cơ bản, không thể thiếu trong doanh nghiệp, giúp kế toán nghiên cứu, quản lý hạch toán chính xác về giá thành sản phẩm, tạo cơ sở đúng đắn để xây dựng giá cả sản phẩm.

Cụ thể, giá thành sản phẩm được phân loại dựa vào nhiều tiêu thức khác nhau và xét dưới nhiều góc độ, chi tiết như sau:

- Phân loại giá thành sản phẩm xét theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành. Theo cách này thì giá thành sản phẩm được chia thành các loại gồm:

+ Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm được tính dựa trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Giá thành kế hoạch là giá thành mà được doanh nghiệp xác định từ đầu trước khi bước vào sản xuất trên cơ sở giá thành thực tế của kỳ trước và các định mức dự toán chi phí của kỳ kế hoạch. Giá thành kế hoạch là chính giá thành sản phẩm mà các doanh nghiệp định ra để làm mục tiêu phấn đấu, là căn cứ để so sánh phân tích đánh giá tình hình thực hiện hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Giá thành định mức: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. Giá thành định mức cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm và đóng vai trò là thước đo chính xác để đánh giá kết quả sử dụng vật tư, tài sản lao động trong sản xuất. Giá thành định mức vẫn sẽ được thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của thực tế sử dụng chi phí trong quá trình sản xuất. Giá thành định mức còn làm căn cứ để đánh giá tính đúng đắn của các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã áp dụng trong sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở số liệu chi phí thực tế phát sinh được tổng hợp trong kỳ và sản lượng sản phẩm đã sản xuất trong kỳ. Giá thành thực tế có được sau khi hoàn thành quá trình sản xuất, đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, là cơ sở để xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí thì giá thành sản phẩm được chia thành:

+ Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): khi đó, yếu tố giá thành sản phẩm sẽ bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất như chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Giá thành sản xuất được sử dụng để hạch toán thành phẩm nhập kho và giá vốn hàng bán (trong trường hợp bán thẳng cho khách hàng không qua kho). Giá thành sản xuất là căn cứ để xác định giá vốn hàng bán và mức lãi gộp trong kỳ của các doanh nghiệp.

+ Giá thành tiêu thụ (giá thành toàn bộ): đây là loại giá thành mà bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng thêm các chi phí khác như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được tính toán xác định khi sản phẩm được tiêu thụ. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ là căn cứ để xác định mức lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.