Hiểu đúng về tài sản cố định thuê tài chính

Hiểu đúng về tài sản cố định thuê tài chính

35

Không chỉ tài sản nói chung mà ngay cả tài sản cố định trong doanh nghiệp thì cũng đã được phân thành nhiều loại khác nhau, từ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình cho đến tài sản cố định thuê tài chính. Tham khảo bài viết để có cách hiểu đúng hơn về tài sản cố định thuê tài chính.

Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuê từ các công ty chuyên cho thuê tài chính. Do đó về bản chất thì tài sản cố định thuê tài chính chỉ là những tài sản cố định mà doanh nghiệp đi thuê ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, các tài sản cố định thuê tài chính lại được doanh nghiệp sử dụng và quản lý như các tài sản cố định khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Cụ thể là doanh nghiệp ngoài việc sử dụng tài sản cố định thuê tài chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì còn tiến hành trích khấu hao và hạch toán, ghi nhận tài sản cố định thuê tài chính vào sổ sách kế toán và trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mà theo thông tư Bộ tài chính ban hành thì có hướng dẫn là những tài sản mà doanh nghiệp không có quyền sở hữu như giữ hộ thì chỉ theo dõi ngoài hay thuê hoạt động chỉ hạch toán như một khoản chi phí phải trích trước.

Xem thêm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào?

Như vậy có thể thấy tài sản cố định thuê tài chính là một trường hợp đặc biệt, dù là đi thuê nhưng lại được ghi nhận như một tài sản của doanh nghiệp. Bởi, tài sản cố định thuê tài chính thường là những tài sản chuyên dùng, được doanh nghiệp đi thuê từ các công ty chuyên cho thuê tài chính thông qua hợp đồng thuê tài chính.

Và theo các hợp đồng thuê tài chính thì khi phát sinh việc cho thuê tài chính tài sản cố định thì cũng đồng nghĩa là bên cho thuê đã có sự chuyển giao phần lớn lợi ích và rủi ro gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Chính vì đặc thù này của hoạt động thuê tài chính cho nên tài sản cố định thuê tài chính mới được doanh nghiệp quản lý như tài sản thuộc sở hữu của mình.

Và theo hợp đồng thuê tài chính thì tài sản cố định thuê tài chính có thể được doanh nghiệp đi thuê mua lại với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê. Điều này là do thực tế chi phí thuê tài chính tài sản cố định đã chiếm phần lớn giá trị của tài sản cố định đó. Chi phí thuê tài chính lớn như vậy một phần là thời gian thuê tài chính tài sản cố định đã chiếm phần đa thời gian sử dụng kinh tế của tài sản và khi thuê về thì doanh nghiệp cũng không cần phải sửa chữa thêm gì tài sản cố định đó cả.

Chính vì những đặc điểm trên nên tài sản cố định thuê tài chính phải được theo dõi và quản lý như một tài sản cố định của doanh nghiệp. Cụ thể kế toán sử dụng tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính để ghi nhận và hạch toán mọi biến động liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính. Việc hạch toán sẽ tiến hành từ khi phát sinh các chi phí ban đầu để đàm phán, ký kết hợp đồng thuê tài chính, ứng trước tiền thuê… cho khi có các phát sinh thực tế trong quá trình sử dụng tài sản cố định thuê tài chính.

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm quản lý tài sản của BRAVO