Kiến thức cơ bản về các báo cáo nội bộ trong doanh nghiệp

Kiến thức cơ bản về các báo cáo nội bộ trong doanh nghiệp

37

Mọi công tác mà kế toán thực hiện thì đều nhằm phục vụ cho mục tiêu cuối cùng là phải cho ra được các loại báo cáo. Đó không chỉ là các báo cáo để nộp cho cơ quan thuế mà còn là các báo cáo nhằm phục vụ cho nội bộ doanh nghiệp. Bài viết sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản về các loại báo cáo nội bộ trong doanh nghiệp.

  1. Báo cáo kế toán là gì?

Báo cáo kế toán là kết quả của công tác kế toán, trình bày một cách hệ thống các thông tin kinh tế liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các báo cáo kế toán được sử dụng như một phương tiện chủ yếu để truyền tải và cung cấp thông tin về tình hình tài chính kế toán của doanh nghiệp đến các đối tượng có nhu cầu sử dụng các thông tin đó. Báo cáo kế toán được lập trên cơ sở thu thập, phân tích và tổng hợp các số liệu và thông tin liên quan đến các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Những kiến thức cơ bản về tài sản và nguồn vốn

  1. Kiến thức cơ bản về các loại báo cáo nội bộ trong doanh nghiệp:

Các báo cáo tài chính mà doanh nghiệp thực hiện lập và nộp cho cơ quan thuế đã trình bày một cách tổng quát và khá đầy đủ các thông tin cần thiết để có thể đánh giá sơ bộ về tình hình hoạt động và năng lực tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin đó đều là kết quả cuối cùng, mà các nhà quản lý thì sẽ cần thêm những thông tin chi tiết hơn để nhằm mục đích quản lý tốt hơn, doanh nghiệp được vận hành hiệu quả hơn.

Vì vậy mà ngoài các báo cáo tài chính thì thông thường hầu hết các doanh nghiệp đểu sẽ có thêm các báo cáo nội bộ khác. Các báo cáo nội bộ sẽ cung cấp những thông tin chi tiết, giúp các nhà quản lý nắm bắt cụ thể về sự vận hành của các yếu tố tài sản hay nợ phải trả trong doanh nghiệp, từ đó mới có sự đánh giá chính xác, hợp lý, hợp lệ của các hoạt động trong doanh nghiệp và từ tình hình thực tế đó để đề ra được phương hướng hoạt động chính xác nhất.

Các báo cáo nội bộ hay còn được gọi là báo cáo kế toán quản trị, thường gồm các loại báo cáo sau:

  • Báo cáo hàng tồn kho;
  • Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định;
  • Báo cáo chi phí, giá thành;
  • Báo cáo doanh thu, lãi, lỗ;
  • Báo cáo công nợ;

Thông thường các báo cáo nội bộ trên cũng sẽ được lập định kỳ theo tháng, quý hoặc năm. Tuy nhiên, vì là báo cáo nội bộ, phục vụ đối tượng chính là bộ phận quản lý của doanh nghiệp nên cũng có nhiều trường hợp các báo cáo này được lập một cách đột xuất khi bộ phận quản lý có yêu cầu về thông tin và số liệu.

Và căn cứ để lập các báo cáo nội bộ đó là thông tin trên các sổ sách kế toán hoặc trên các báo cáo nội bộ đã lập.

Và vì là báo cáo nội bộ nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động trong việc thiết kế biểu mẫu cũng như cách thức trình bày các thông tin. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm các biểu mẫu mà Bộ tài chính có ban hành kèm theo các thông tư, dựa trên cơ sở đó và có sự bổ sung, sửa đổi nếu cần.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.