Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

952

Trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai yếu tố được quan tâm nhiều nhất. Cùng bài viết đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai yếu tố này để có biện pháp tối đa hóa được lợi ích cho doanh nghiệp.

  1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cùng các chi phí khác bằng tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để phục vụ cho quá trình sản xuất, tính trong một chu kỳ nhất định.

Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm đã hoàn thành với công suất hoạt động là ở mức bình thường.

Từ hai khái niệm trên thì có thể thấy được sự khác biệt cơ bản là nếu chi phí sản xuất tính cho mọi sản phẩm trong kỳ không phân biệt đã hoàn thành hay chưa thì giá thành sản phẩm là chỉ gồm chi phí sản xuất của những sản phẩm đã hoàn thành. Bài viết sẽ đi trình bày rõ hơn về mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Xem thêm: Các phương pháp tính giá thành sản xuất phổ biến hiện nay

  1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai yếu tố quan trọng nhất và thường được nhắc đến cùng nhau khi đi đánh giá về quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Cả chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều phản ánh chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để phục vụ cho quá trình sản xuất. Nhưng nếu chi phí sản xuất liên quan đến giới hạn về mặt thời gian, chu kỳ sản xuất kinh doanh thì giá thành sản phẩm lại phản ánh giới hạn về mặt lượng, là lượng kết quả hoàn thành. Vì vậy có thể nói chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phản ánh hai mặt của quá trình sản xuất và có mối quan hệ mật thiết.

Cụ thể, chi phí sản xuất chính là cơ sở để tạo nên giá thành sản phẩm, còn giá thành sản phẩm lại chính là thước đo chính xác nhất chi phí sản xuất phải bỏ ra để có được các sản phẩm hoàn thành. Mối quan hệ này được thể hiện rõ ràng qua công thức sau:

Giá thành sản phẩm

=

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ

+

Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

-

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Trường hợp mà chi phí dở dang đầu kỳ và cuối kỳ là không có thì giá thành sản phẩm sẽ phản ánh được chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thu được các thành phẩm. Chi phí sản xuất dở dang là yếu tố tạo ra độ lệch giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Từ mối quan hệ này thể hiện được ý nghĩa là để giá thành sản phẩm là thấp nhất thì doanh nghiệp cần có biện pháp quản lý hiệu quả chi phí sản xuất. Như vậy giá thành sản phẩm sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Xem thêm: Phần mềm quản lý sản xuất của BRAVO