Nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong quá trình sản xuất

Nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong quá trình sản xuất

125

Sản xuất là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, vì vậy mà sẽ phát sinh nhiều nghiệp vụ kế toán. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong quá trình sản xuất.

  1. Quá trình sản xuất là gì?

Sản xuất là hoạt động quan trọng, thông qua việc sử dụng các yếu tố đầu vào kết hợp với sức lao động để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ.

Quá trình sản xuất là một chuỗi các hoạt động sản xuất được thực hiện một cách liên tục để tạo ra sản phẩm. Khi quá trình sản xuất diễn ra sẽ làm phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán.

Xem thêm: Tìm hiểu về sơ đồ sản xuất

  1. Các nghiệp vụ kế toán cơ bản phát sinh trong quá trình sản xuất:

Liên quan đến quá trình sản xuất thì các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh sẽ liên quan đến việc sử dụng các đối tượng lao động. Cụ thể:

- Khi xuất nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất của các phân xưởng thì kế toán ghi:

Nợ TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Còn nếu nguyên vật liệu được xuất dùng cho công tác quản lý hoặc không phân bổ được thì lại được hạch toán như sau:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Ngoài chi phí về nguyên vật liệu thì còn có chi phí về nhân công trực tiếp. Chi phí này sẽ được ghi nhận khi doanh nghiệp thực hiện việc tính lương phải trả cho bộ phận công nhân và nhân viên quản lý. Khi đó kế toán ghi:

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 334 - Phải trả cán bộ công nhân viên

Liên quan đến chi phí cho các công nhân và nhân viên thì ngoài tính lương, kế toán còn phải thực hiện tính toán và ghi nhận các khoản trích theo lương gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 338 (chi tiết 3382, 3383, 3384, 3386)

- Khi xuất công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

Khi xuất dùng công cụ, dụng cụ thì kế toán cần lưu ý về giá trị của công cụ dụng cụ xuất dùng. Nếu công cụ dụng cụ có giá trị lớn và cần phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ khác nhau thì sẽ hạch toán:

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (100% giá trị).

Định kỳ, phân bổ giá trị công cụ dụng cụ thì hạch toán:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 242 - Chi phí trả trước (theo mức phân bổ cho từng kỳ).

Ngoài các loại chi phí chính như nguyên vật liệu hay nhân công thì sẽ còn có nhiều chi phí khác có liên quan gián tiếp và đóng góp vào hoạt động sản xuất mà không phân bổ được thì kế toán sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 111, 112, 331,…

Trong quá trình sản xuất bắt buộc phải sử dụng đến các TSCĐ nên nghiệp vụ tính toán và phản ánh khấu hao TSCĐ là không thể thiếu, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Các máy móc, thiết bị, TSCĐ sau một thời gian phục vụ cho sản xuất thì không thể tránh khỏi bị hư hỏng. Vì vậy mà kế toán thường sẽ thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn cho tài sản cố định, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 335 - Chi phí phải trả

Cuối kỳ, kế toán sẽ thực hiện kết chuyển các chi phí sản xuất sang tài khoản Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, hạch toán như sau:

Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang

Có TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp

Có TK 622 - Chi phí NC trực tiếp

Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

Sau khi kết thúc quá trình sản xuất sẽ có thể có phế liệu thu hồi nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang.

Khi phản ánh thành phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ thì kế toán ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang.

Nếu thành phẩm hoàn thành không nhập kho mà được giao ngay cho khách hàng thì lại được hạch toán là:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về các nghiệp vụ kế toán liên quan đến quá trình sản xuất cũng như cách hạch toán cho từng nghiệp vụ cụ thể. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các bạn đọc.

Xem thêm: Phần mềm kế toán BRAVO