Nguyên tắc kế toàn các khoản chi phí bán hàng

Nguyên tắc kế toàn các khoản chi phí bán hàng

63

Bán hàng luôn là hoạt động chính giúp tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho hầu hết các doanh nghiệp. Và được hoạt động bán hàng được diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả thì điều tất yếu là các doanh nghiệp buộc phải bỏ ra các chi phí bán hàng. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán khi đi ghi nhận chi phí bán hàng.

  1. Chi phí bán hàng là gì?

Chi phí bán hàng là toàn bộ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Thực tế, chi phí bán hàng thường là các chi phí sau: chi phí chào hàng, giới thiệu và quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, ...

Xem thêm: Sơ đồ kế toán bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ

  1. Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí bán hàng:

Chi phí bán hàng là một yếu tố cấu thành nên tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, do đó mà chi phí bán hàng không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận bán hàng mà còn là doanh thu và lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động kinh doanh. Chính vì là yếu tố có ảnh hưởng khá lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy mà cần phải hết sức cẩn thận khi hạch toán để đảm bảo chi phí bán hàng được ghi nhận là đúng đắn và chính xác. Và để đạt được điều đó thì khi ghi nhận chi phí bán hàng, kế toán cần phải tuân thủ theo đúng các nguyên tắc kế toán liên quan đến các khoản chi phí bán hàng. Cụ thể như sau:

Các khoản chi phí bán hàng mà không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế, nhưng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đã được hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không điều chỉnh giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (cụ thể là không trừ chi phí đó ra và kết quả là làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp). Làm như vậy là bởi vì giữa Chế độ kế toán và Luật thuế có những sự khác biệt trong ghi nhận một số khoản chi phí, trong đó có chi phí bán hàng. Vì vậy mà trong quá trình ghi nhận chi phí bán hàng vào số sách kế toán thì chỉ cần tuân thủ theo đúng các quy định của Chế độ kế toán là được.

Ngoài ra, chi phí bán hàng phải được ghi nhận chi tiết theo từng nội dung chi phí, như: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Hơn nữa, mỗi doanh nghiệp sẽ có một đặc điểm kinh doanh riêng cũng như sẽ có sự khác biệt trong yêu cầu quản lý, do đó mà khi hạch toán chi phí bán hàng thì các doanh nghiệp có thể mở thêm một số nội dung chi phí để đảm bảo sự phù hợp với đặc thù và nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Và toàn bộ các khoản chi phí bán hàng thì đến cuối kỳ đều phải được kết chuyển hết vào bên Nợ của tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà liên quan đến chi phí bán hàng thì trong sổ sách kế toán chỉ phản ánh về sự phát sinh và biến động, chứ không có số dư.

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng của BRAVO