Những chỉ tiêu đánh giá khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp

Những chỉ tiêu đánh giá khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp

45

Vốn và tình hình luân chuyển của vốn sẽ quyết định tới sự liên tục và tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mà doanh nghiệp ngoài yêu cầu về biện pháp quản lý vốn thì cũng cần phải đánh giá chính xác được khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. Bài viết sẽ đi trình bày về các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp.

  1. Vốn trong doanh nghiệp là gì?

Vốn là toàn bộ tài sản mà doanh nghiệp có được hay huy động được từ nhiều nguồn khác nhau, và được sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khi được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc là vốn trong doanh nghiệp bắt đầu bước vào quy trình luân chuyển. Cụ thể là, từ vốn ban đầu để giúp có được các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm, doanh thu, cuối cùng từ doanh thu có được lại sẽ giúp tích lũy được vốn để phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh phát sinh sau đó của doanh nghiệp.

Xem thêm: Các loại kế toán trong doanh nghiệp.

  1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng luân chuyển vốn trong doanh nghiệp:

Chính vì vốn trong doanh nghiệp được luân chuyển liên tục như vậy và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nên khả năng luân chuyển của vốn sẽ quyết định đến hiệu quả của sự vận hành các hoạt động trong doanh nghiệp.

Và các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá khả năng luân chuyển của vốn trong doanh nghiệp thì gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

  • Chỉ tiêu về luân chuyển hàng tồn kho:

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản quyết định và đảm bảo doanh nghiệp có đủ yếu tố đầu vào để sản xuất cũng như đủ hàng hóa, sản phẩm để kinh doanh. Vì vậy mà dù ít hay nhiều thì doanh nghiệp đều luôn phải có hàng tồn kho dự trữ. Tuy nhiên, dù bắt buộc phải có nhưng cũng phải ở mức hợp lý, vì nếu lượng hàng tồn kho quá cao thì cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang có nguy cơ không bán được hàng. Mà hàng tồn kho càng lâu thì càng khó bán, đồng thời làm phát sinh nhiều chi phí liên quan khác.

Do đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất có thể thì doanh nghiệp phải xác định được mức tồn kho hợp lý, hay cũng chính là phải đánh giá được khả năng luân chuyển của hàng tồn kho, để có sự điều chỉnh nhằm đảm bảo được hiệu quả hoạt động là cao nhất có thể.

Và để đánh giá được tình hình luân chuyển hàng tồn kho thì căn cứ vào các chỉ tiêu sau:

                                              

Số vòng quay hàng tồn kho là chỉ tiêu thể hiện được tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho, chỉ số này càng lớn thì chứng tỏ hàng tồn kho được luân chuyển càng nhanh, cũng đồng nghĩa là hoạt động sản xuất và bán hàng của doanh nghiệp được diễn ra nhanh chóng và liên tục, nhanh chóng kết thúc một chu kỳ sản xuất kinh doanh hiện tại để bắt đầu một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Còn ngược lại thì chỉ tiêu số ngày một vòng quay hàng tồn kho thì càng nhỏ mới thể hiện hàng tồn kho luân chuyển càng nhanh.

Hàng tồn kho thì ngoài hàng hóa, thành phẩm mang đi bán thì còn có nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ … Và với những doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sản xuất thì để tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho thì nên đi đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến tốc độ luân chuyển của nguyên vật liệu. Bởi trong các doanh nghiệp sản xuất thì nguyên vật liệu là bộ phận hàng tồn kho ảnh hưởng lớn nhất đến sự luân chuyển hàng tồn kho. Vì vậy, để đánh giá chính xác hơn khả năng luân chuyển hàng tồn kho thì các doanh nghiệp sản xuất có thể tính thêm chỉ tiêu luân chuyển vốn nguyên vật liệu theo công thức sau:

                                            

 

  • Luân chuyển nợ phải thu

Nợ phải thu là nguồn vốn mà doanh nghiệp đang bị các đơn vị khác chiếm dụng. Mặc dù việc bán chịu là việc khó tránh khỏi trong kinh doanh, tuy nhiên doanh nghiệp phải có biện pháp kiểm soát để đảm bảo nợ phải thu trong phạm vi cho phép mà trong khả năng thu hồi được.

Nợ phải thu mà được thu hồi càng nhanh thì doanh nghiệp càng có thêm nguồn vốn để thực hiện được nhiều hoạt động khác.

Cũng với ý nghĩa tương tự số vòng quay hàng tồn kho thì chỉ tiêu số vòng quay nợ phải thu càng lớn thì nghĩa là tốc độ thu hồi hay luân chuyển của nợ phải thu càng cao, doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi được nợ. Còn ngược lại thì chỉ tiêu số ngày một vòng quay nợ phải thu mà càng nhỏ mới thể hiện được là nợ phải thu luân chuyển càng nhanh.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.