Những lưu ý khi đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế

Những lưu ý khi đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế

101

Hầu hết các tài sản của doanh nghiệp đều không thay đổi giá trị đã ghi nhận ban đầu trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ phát sinh buộc doanh nghiệp phải thực hiện việc đánh giá lại tài sản. Bài viết sẽ đi trình bày về những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

  1. Tài sản trong doanh nghiệp là gì?

Tài sản trong doanh nghiệp là toàn bộ nguồn lực do doanh nghiệp nắm giữ và kiểm soát, giúp doanh nghiệp thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng các tài sản đó.

  1. Những lưu ý khi đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế:

Tài sản trong doanh nghiệp được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Và cũng chính vì việc ghi nhận mọi phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng nên hầu hết mọi tài sản trong doanh nghiệp đều không thay đổi giá trị trong suốt quá trình phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm: Kiểm kê tài sản là gì?

Do đó, doanh nghiệp chỉ thực hiện việc đánh giá lại tài sản khi phát sinh những sự kiện trọng yếu, ảnh hưởng làm thay đổi giá trị của tài sản. Và nếu việc đánh giá lại tài sản được thực hiện theo chuẩn mực kế toán thì cần lưu ý các vấn đề sau:

Đầu tiên là, đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế là việc đánh giá sẽ được thực hiện thông qua việc áp dụng các mô hình đánh giá lại. Mà việc áp dụng các mô hình đánh giá lại đó thường sẽ ảnh hưởng trọng yếu đến các thông tin tài chính được cung cấp trên các báo cáo tài chính. Hơn nữa, các mô hình đánh giá khác nhau sẽ được áp dụng cho từng loại tài sản cụ thể. Do đó phải tìm hiểu kỹ để lựa chọn mô hình đánh giá lại phù hợp nhất với tài sản cần được đánh giá lại.

Ngoài ra, việc đánh giá lại tài sản được thực hiện có thể khi giá tăng hoặc khi giá giảm. Nên việc đầu tiên khi đi đánh giá lại tài sản là xác định giá trị tài sản thay đổi theo hướng tăng hay giảm, để có thể lựa chọn cách đánh giá hợp lý và hạch toán đúng đắn.

Một vấn đề nữa là khi đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ có những sai lệch nhất định so với chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như thông tư, chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng. Bởi các thông tư, chế độ kế toán của Việt Nam vẫn có những điểm khác biệt nhất định và đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung để hài hòa với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế.

Hơn nữa, việc đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế là sẽ đi sử dụng các mô hình đánh giá lại tài sản cố định. Mà việc áp dụng các mô hình đó thì lại đòi hỏi tài sản phải được ghi nhận theo giá trị hợp lý. Do đó doanh nghiệp phải xác định được giá trị hợp lý của tài sản cần đánh giá lại, tuy nhiên thực tế hiện nay thì Việt Nam vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng giá trị hợp lý, cơ sở xác định giá trị hợp lý, phương pháp kế toán theo giá trị hợp lý của tài sản.

Và cuối cùng là sự am hiểu về chuẩn mực kế toán quốc tế của các kế toán Việt Nam vẫn chưa thực sự sâu sắc và đồng đều, do đó việc áp dụng cũng sẽ xảy ra nhiều bất cập.

Có thể nói, việc đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế là một bước đi phù hợp với xu thể chung. Tuy nhiên, do các thông tư, chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam vẫn đang trong quá trình hội nhập với các thông lệ quốc tế nên việc áp dụng vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định.