Những lưu ý khi hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Những lưu ý khi hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

83

Tài sản cố định trong quá trình doanh nghiệp sử dụng thì ngoài việc sửa chữa định kỳ thì có thể doanh nghiệp phải thực hiện công tác sửa chữa lớn. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý khi hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định.

1. Khái niệm về Tài sản cố định:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên;

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

Sửa chữa TSCĐ là việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận bị hư hỏng của TSCĐ nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của TSCĐ.

2. Phân loại sửa chữa Tài sản cố định:

Căn cứ vào quy mô sửa chữa TSCĐ thì sửa chữa TSCĐ được chia thành 2 loại:

+ Sửa chữa thường xuyên: Đây là hoạt động sửa chữa nhỏ, mang tính chất bảo dưỡng định kỳ TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo cho TSCĐ có thể hoạt động ổn định. Loại sửa chữa này thì thường được tiến hành thường xuyên với thời gian sửa chữa ngắn, chi phí sửa chữa không lớn.

+ Sửa chữa lớn: Là loại sửa chữa nhằm mục đích khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo TSCĐ. Thời gian tiến hành sửa chữa lớn thường dài và mức chi phí phát sinh là cao. Vì vậy mà khi thực hiện sửa chữa lớn thì doanh nghiệp thường phải lập kế hoạch dự toán trước.

Xem thêm: Mua tài sản cố định hạch toán  như thế nào?

  1. Những lưu ý khi hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ:

Sửa chữa lớn TSCĐ có 2 trường hợp xảy ra:

+ Sửa chữa lớn do TSCĐ bị hư hỏng nặng, việc sửa chữa nhằm mục đích khôi phục lại năng lực hoạt động ban đầu của TSCĐ. Trường hợp này thì kế toán không hạch toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ mà chi phí sửa chữa lớn sẽ được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

+ Sửa chữa lớn nhằm nâng cấp TSCĐ, giúp gia tăng năng suất hoạt động của tài sản, giảm bớt chi phí trong quá trình hoạt động hoặc giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm làm ra. Trường hợp này thì chi phí sửa chữa lớn sẽ được hạch toán làm tăng nguyên giá của TSCĐ.

Cụ thể hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ như sau:

Để ghi nhận hoạt động sửa chữa lớn TSCĐ thì kế toán sử dụng TK 241- xây dựng cơ bản dở dang chi tiết là TK cấp 2: 2413- sửa chữa lớn TSCĐ.

1. Trường hợp DN có kế hoạch sửa chữa lớn và trích trước chi phí theo kế hoạch cụ thể thì hàng kỳ, khi kế toán trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ hạch toán:

Nợ 627, 641, 642

Có 335 - Chi phí phải trả

Khi thực tế phát sinh chi phí sửa chữa lớn thì hạch toán:

Nợ 2143

Có 111, 152, 153, 214…

Khi hoàn thành việc sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán hạch toán:

Nợ 335

Có 2413

Nếu phát sinh chênh lệch giữa chi phí thực tế với số chi phí sửa chữa lớn đã trích trước thì ghi:

+ Nếu số phát sinh thực tế lớn hơn số trích trước thì phải trích bổ sung:

Nợ 627, 641, 642…

Có 335

+ Nếu số thực tế phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm chi phí hoặc ghi tăng thu nhập khác:

Nợ 335

Có 627, 641, 642… hoặc Có 711 - Thu nhập khác

2. Trường hợp doanh nghiệp không có kế hoạch trích trước thì sẽ phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn vào các đối tượng có liên quan.

Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn:

Nợ 2413/ Có 111, 112, 331…

Khi sửa chữa lớn hoàn thành:

Nợ 242

Có 2413

Thực hiện phân bổ chi phí sửa chữa lớn vào các đối tượng sử dụng có liên quan:

Nợ 627, 642, 642

Có 242

Trường hợp sửa chữa lớn mang tính chất nâng cấp, cải tạo

Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn thì kế toán hạch toán:

Nợ 2413

Có 111, 152, 331, 334…

Khi sửa chữa lớn hoàn thành và đưa TSCĐ vào sử dụng

Nợ 211/ Có 2413

Có thể nói hoạt động sửa chữa lớn TSCĐ là tất yếu và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ gặp phải. Hy vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích giúp bạn đọc đặc biệt là những người làm kế toán có thể hạch toán đúng các trường hợp liên quan đến sửa chữa lớn TSCĐ.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO