Những lưu ý trong ghi nhận và hạch toán khi sửa chữa tài sản cố định

Những lưu ý trong ghi nhận và hạch toán khi sửa chữa tài sản cố định

30

Tài sản cố định là yếu tố tài sản tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó sẽ không tránh khỏi việc bị hư hỏng và cần phải sửa chữa. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý trong ghi nhận và hạch toán các trường hợp sửa chữa tài sản cố định.

  1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản trong doanh nghiệp là toàn bộ nguồn lực do doanh nghiệp nắm giữ và kiểm soát, giúp doanh nghiệp thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng các tài sản đó.

Tài sản cố định là loại tài sản mà có giá trị lớn (từ 30 triệu đồng trở lên) và có thời gian sử dụng lâu dài (từ 1 năm trở lên).

  1. Những lưu ý trong ghi nhận và hạch toán các trường hợp sửa chữa tài sản cố định:

Là những tài sản có giá trị lớn và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy mà tài sản cố định được sử dụng một cách thường xuyên và liên tục để phục vụ cho các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào?

Cũng chính vì vậy mà việc tài sản cố định bị hư hỏng là không thể tránh khỏi, do đó sửa chữa tài sản cố định là hoạt động thường thây và khá phổ biến trong các doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động sửa chữa tài sản cố định trong doanh nghiệp thì cần hết sức lưu ý để phân loại chính xác phương thức sửa chữa. Bởi tùy vào quy mô và tính chất của hoạt động sửa chữa mà sẽ được chia ra là sửa chữa lớn hoặc sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.

Và với mỗi trường hợp cụ thể liên quan đến sửa chữa tài sản cố định thì lại được ghi nhận và hạch toán khác nhau.

Cụ thể, nếu việc sửa chữa tài sản là được thực hiện định kỳ theo kế hoạch đã đề ra thì là sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. Trường hợp sửa chữa này thì không tốn kém quá nhiều chi phí và thời gian. Do đó mà chi phí sửa chữa trong trường hợp này sẽ được ghi nhận thẳng hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Cũng là trường hợp sửa chữa tài sản mà doanh nghiệp phải lên kế hoạch từ trước nhưng là sửa chữa lớn, và hoạt động sửa chữa này sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí. Hơn nữa, trong trường hợp này thì khi lên kế hoạch sửa chữa thì doanh nghiệp phải lập dự toán chi tiết về thời gian và chi phí. Còn khi hạch toán dự toán thì sẽ ghi tăng chi phí phải trả và phân bổ vào chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thay vì là chi phí sản xuất kinh doanh như trường hợp sửa chữa thường xuyên, cụ thể như sau:

Nợ TK 627, 641, 642 – Các TK chi phí

Có TK 335 – Chi phí phải trả

Khi thực tế phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thì kế toán ghi tăng chi phí thực tế phục vụ cho hoạt động sửa chữa lớn tài sản cố định đó:

Nợ TK 2143 - Sửa chữa lớn tài sản cố định

Có TK 111, 152, 153, 214, …

Khi hoạt động sửa chữa lớn tài sản cố định được hoàn thành thì kế toán sẽ thực hiện việc kết chuyển chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh vào phần chi phí đã trích trước, cụ thể hạch toán như sau:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 2413 - Sửa chữa lớn tài sản cố định

Và một vấn đề cần lưu ý nữa là vì là trích trước nên khi nghiệm thu hoàn thành việc sửa chữa thì có thể sẽ phát sinh chênh lệch về chi phí trích trước và chi phí thực tế phát sinh. Khi đó, sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra, cụ thể:

+ Số phát sinh thực tế lớn hơn số trích trước thì cần tiến hành trích lập bổ sung chi phí:

Nợ TK 627, 641, 642, …

Có 335 - Chi phí phải trả

+ Số thực tế phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm chi phí trích trước (chính là chênh lệch giữa số trích trước với số thực tế phát sinh) hoặc ghi tăng thu nhập khác như sau:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả

Có TK 711, 627, 641, 642, …

Về hoạt động sửa chữa tài sản cố định cũng cần lưu ý đến vấn đề là sẽ có những trường hợp sửa chữa lớn mà làm tăng nguyên giá tài sản cố định. Đó là những trường hợp mà sau khi được sửa chữa xong thì tài sản sẽ giúp đem lại lợi ích kinh tế cao hơn cho doanh nghiệp. Khi đó thì chi phí sửa chữa sẽ được ghi nhận vào nguyên giá của tài sản cố định, cụ thể như sau:

- Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn thì kế toán ghi:

Nợ TK 241

Có TK 111, 152, 331, 334, …

- Khi hoàn tất việc sửa chữa lớn và đưa tài sản cố định vào sử dụng thì kế toán ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 241

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định