Những vấn đề liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định mới

Những vấn đề liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định mới

70

Các khoản giảm trừ doanh thu cũng là những khoản phát sinh khá phổ biến trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp. Do đó, mọi vấn đề liên quan đến các khoản giảm trừ  doanh thu cũng được nhiều người quan tâm. Vì vậy mà bài viết này sẽ trình bày nội dung về các vấn đề liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định mới.

 1. Các khoản giảm trừ doanh thu là gì?

Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản mà sự phát sinh của nó sẽ làm giảm đi doanh thu mà doanh nghiệp đã ghi nhận trước đó. Cụ thể, các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Trong đó:

 • Chiết khấu thương mại nghĩa là bên bán đồng ý giảm giá hoặc khuyến mãi một hoặc một số mặt hàng nhất định cho bên mua trong trường hợp bên mua mua hàng đạt đủ một số lượng nhất định theo điều kiện được hưởng ưu đãi mà bên bán đưa ra.
 • Giảm giá hàng bán là việc mà doanh nghiệp chấp nhận giảm giá cho hàng hóa hoặc sản phẩm đã bán cho khách hàng khi những hàng hóa, sản phẩm đó không đủ tiêu chuẩn về quy cách, phẩm chất hay số lượng, … như hai bên đã thỏa thuận trước đó.
 • Hàng bán bị trả lại là phần hàng hóa mà bên mua trả lại cho bên bán do hàng hóa không đáp ứng đúng theo yêu cầu của bên mua.

Xem thêm: Tìm hiểu về bộ chứng kế toán bán hàng

 1. Những vấn đề liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định mới:

Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó sẽ được kế toán ghi nhận một cách đầy đủ và kịp thời vào sổ sách kế toán theo đúng các thông tư, nghị định liên quan.

Hay nói cách khác thì các nội dung, vấn đề liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu sẽ được quy định và hướng dẫn cụ thể trong các nghị định của Chính phủ hoặc Thông tư mà Bộ tài chính ban hành. Và cụ thể, quy định mới nhất liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu được trình bày chi tiết trong thông tư 200.

Thực tế theo thông tư 200 thì các khoản giảm trừ doanh thu vẫn không có gì thay đổi về định nghĩa, cách hiểu, cách ghi nhận và phản ánh về nội dung các trường hợp làm phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu. Hay nói cách khác là cách hiểu về bản chất của các khoản giảm trừ doanh thu không có gì thay đổi. Và sự thay đổi chỉ là về công cụ để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu, mà cụ thể là tài khoản được sử dụng để hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. Trước đó thì với mỗi trường hợp cụ thể làm giảm trừ doanh thu sẽ được hạch toán thông qua 1 tài khoản khác nhau, là:

 • Chiết khấu thương mại thì sử dụng tài khoản 521
 • Hàng bán bị trả lại thì sử dụng tài khoản 531
 • Giảm giá hàng bán thì sử dụng tài khoản 532

Còn theo thông tư 200 thì tất cả các khoản làm giảm trừ doanh thu sẽ được phản ánh thông qua 1 tài khoản chung là 521, chi tiết theo tiểu khoản như sau:

 • Chiết khấu thương mại thì sử dụng tài khoản 5211
 • Hàng bán bị trả lại thì sử dụng tài khoản 5212
 • Giảm giá hàng bán thì sử dụng tài khoản 5213

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng của BRAVO