Quy định hiện hành về hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

Quy định hiện hành về hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

45

Một doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì cũng có rất nhiều nghiệp vụ kế toán phát sinh. Và để đảm bảo phản ánh một cách chính xác về kết quả của hoạt động kinh doanh thì buộc doanh nghiệp phải hạch toán đúng các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo các quy định hiện hành.

Mỗi doanh nghiệp, phụ thuộc vào đặc điểm, ngành nghề kinh doanh lại có những nghiệp vụ kế toán đặc thù. Và để đảm bảo mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều được ghi nhận, hạch toán một cách chính xác thì Chính phủ và Bộ tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư để hướng dẫn. Cụ thể, các quy định hiện hành về hạch toán kế toán gồm có:

  • Thông tư số 201/2009/TT-BTC ban hành ngày 15/10/2009 quy định về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp mà có hoạt động mua bán bằng ngoại tệ thì chắc chắn sẽ xảy ra chênh lệch về tỷ giá hối đoái. Vì vậy Thông tư 201/2009/TT-BTC được ban hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp biết được cách xử lý các chênh lệch phát sinh liên quan đển tỷ giá hối đoái. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thì liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản vốn bằng tiền (cụ thể gồm tiền mặt, tiền gửi và các khoản nợ ngắn hạn) và các khoản nợ dài hạn (gồm phải thu, phải trả).

Xem thêm: Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả

Với chênh lệch tỷ giá hối đoái liên quan đến các khoản vốn bằng tiền thì được xử lý bằng cách cứ để số dư trên báo cáo tài chính và đầu năm sau ghi bút toán ngược để xóa số dư đó. Còn đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái liên quan đến các khoản nợ dài hạn thì chênh lệch làm phát sinh lãi thì sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính, còn nếu lỗ thì sẽ ghi nhận vào chi phí tài chính.

Sự ra đời của thông tư này là một bước thay đổi có ý nghĩa tích cực với công tác kế toán, giúp cho việc hạch toán và lập báo cáo tài chính phản ánh được đúng bản chất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Thông tư 203/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2009 quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
  • Thông tư 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2009 hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng.

Thông tư số 228/2009/TT-BTC ra đời đã giúp tạo được sự thống nhất trong việc trích lập các khoản dự phòng, đánh dấu một bước tiến so với quyết định 15. Cụ thể như sau:

+ Thống nhất về thời điểm trích lập các khoản dự phòng lần đầu tiên, các khoản dự phòng sẽ được tính toán và trích lập vào chi phí.

+ Với những lần trích lập dự phòng sau thì thực hiện theo nguyên tắc: Nếu số dự phòng cần trích lập bằng số dư khoản dự phòng thì doanh nghiệp không phải trích lập dự phòng nữa, còn nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng thì doanh nghiệp phải tiến hành trích lập dự phòng bổ sung và nếu số dư phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch, ghi giảm chi phí tài chính.

+ Các khoản dự phòng về bản chất là được trích lập nhằm mục đích có chi phí để xử lý khi có các sự cố phát sinh. Vì vậy những khoản dự phòng sẽ được thực hiện khi thực tế có xảy ra các khoản tổn thất. Và mức trích lập các khoản dự phòng cụ thể như sau: 30% giá trị khoản nợ khó đòi đối với khoản nợ phải thu có thời hạn nợ từ 06 tháng đến 01 năm, mức trích lập là 50% với những khoản nợ có tuổi nợ từ 01 năm đến 02 năm, trích lập 70% giá trị khoản nợ phải thu đối với khoản nợ phải thu có thời hạn từ 02 năm đến 03 năm và trích lập 100% giá trị khoản nợ phải thu đối với khoản nợ phải thu có tuổi nợ trên 03 năm.

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 về hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư này có sửa đổi, bổ sung một số điểm mới so với quyết định 15 như:

- Quy định về việc dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán;

- Sửa đổi về tài khoản kế toán;

- Quy định liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

- Quy định về biểu mẫu chứng từ kế toán; sổ sách kế toán.

Xem thêm: Top 5 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay