Quy định về khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất

Quy định về khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất

57

Khấu hao là một hoạt động bắt buộc đối với tài sản cố định. Và mức khấu hao sẽ quyết định trực tiếp đến chi phí trong kỳ của doanh nghiệp. Vì vậy cần phải xác định chính xác về mức khấu hao tài sản cố định để việc tính toán về kết quả kinh doanh là đúng đắn và có ý nghĩa. Cùng bài viết đi tìm hiểu quy định về khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất để việc khấu hao được thực hiện đúng quy định.

  1. Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ một cách có hệ thống toàn bộ giá trị của tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Việc trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện nhằm mục đích thu hồi hết số vốn đã đầu tư vào tài sản cố định đó, để tạo nguồn phục vụ chi trả cho việc sửa chữa hoặc mua mới tài sản cố định khác.

  1. Quy định về khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất:

Chi phí khấu hao tài sản cố định là một khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp nên việc tính và trích khấu hao tài sản cần phải thực hiện cẩn thận để đảm bảo chi phí phát sinh trong kỳ được ghi nhận là chính xác.

Có thể bạn quan tâm: Mua tài sản cố định hạch toán như thế nào?

Hơn nữa, việc trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định không chỉ giúp đảm bảo chi phí về khấu hao được ghi nhận là đầy đủ và chính xác, mà còn giúp chi phí khấu hao tài sản cố định được cơ quan thuế tính là chi phí hợp lý khi quyết toán. Bài viết sẽ trình bày quy định về khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định mới nhất để việc trích khấu hao đạt được các yêu cầu trên.

Quy định về khung thời gian khấu hao tài sản cố định đã được Bộ tài chính ban hành từ năm 2013, cụ thể là thông tư 45/2013/TT-BTC. Đến thời điểm hiện tại thì khung thời gian để tính trích khấu hao tài sản cố định vẫn là căn cứ vào thông tư trên và chưa có thông tư mới nào thay thế.

Có thể thấy, dù đã được ban hành cách đây khá lâu nhưng thông tư 45/2013/TT-BTC vẫn được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại là nhờ tính phù hợp cao với thực tiễn. Hơn nữa, thông tư 45 cũng đã đưa ra một mốc thời gian khấu hao cho từng đối tượng tài sản cố định cụ thể. Căn cứ vào thông tư 45 đó thì các doanh nghiệp rất dễ dàng xác định được đúng đắn thời gian khấu hao cho các loại tài sản của mình.

Thông tư 45/2013/TT-BTC đã đưa ra được một bảng biểu về thời gian khấu hao cho các tài sản cố định mới đưa vào sử dụng, và đó cũng là cơ sở để xác định thời gian khấu hao cho các tài sản đã qua sử dụng. Bởi trong thông tư 45 có đưa ra một công thức tính riêng thời gian khấu hao cho tài sản đã qua sử dụng, trong đó có dựa trên thời gian khấu hao của tài sản cố định mới đưa vào sử dụng.

Như vậy, các loại tài sản cố định khác nhau trong doanh nghiệp, dừ là mới hay đã qua sử dụng thì đều xác định được thời gian khấu hao hợp lý khi căn cứ vào hướng dẫn của thông tư 45/2013/TT-BTC.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định BRAVO