Các dạng bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm sản xuất

Các dạng bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm sản xuất

1632

Với kế toán hay các bạn sinh viên, các bài toán liên quan đến tính giá thành sản phẩm trong kỳ luôn là phần khó nhất. Tuy nhiên, dù khó tới đâu thì nó cũng được bao hàm trong một số dạng bài tập nhất định, nếu nắm vững các dạng này thì việc giải quyết những biến thể của nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Còn các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm quản lý sản xuất để hỗ trợ công tác này. 

Dưới đây chúng tôi giới thiệu 1 dạng bài tập kế toán tính giá thành sản phẩm sản xuất khá phổ biến hiện nay để bạn đọc tham khảo: 

Đề bài: 
Tại công ty Cổ phần XYZ, biết rằng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Công ty XYZ sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:
 Số liệu 1: 
Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
-    Tài khoản 152:                    137.500.000 đồng
-    Tài khoản 1521 (5.250 kg)    117.500.000 đồng
-    Tài khoản 1522 (3.380 kg)     32.500.000 đồng
-    Tài khoản 154:
+ Vật liệu chính:                        2.140.000.000 đồng
+ Vật liệu phụ:                          1.680.000 đồng
Số liệu 1: 
Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:
1. Xuất kho 6.500 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm
2. Trong kỳ trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000 đồng. Tiền trả cho bộ phận phục vụ sản xuất là 5.000.000 đồng và bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000 đồng.
3. Theo quy định của nhà nước thì Công ty Cổ phần XYZ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan là 22% kể cả phần trừ lương là 8.5%.
4. Xuất kho 1.500 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 50 kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng. 
5. Máy móc thiết bị khấu hao trong kỳ khi dùng trực tiếp cho sản xuất là 7.500.000 đồng. Khấu hao cho các phương tiện quản lý tại phân xưởng là 2.500.000 đồng.
6. Trong kỳ có các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán bao gồm 10% thuế GTGT là 13.200.000 đồng.
7. Việc vận hành phân xưởng đã hao tốn chi phí điện, nước thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn là 8.500.000 đồng, thuế GTGT 10%
8. Phân xưởng sản xuất được 6.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm. Cuối kỳ còn 850 sản phẩm dở dang, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%, doanh nghiệp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là 2.100.000 đồng. Nguyên vật liệu chính để tại phân xưởng là 250 kg
Yêu cầu: Từ các số liệu và thông tin cho ở trên, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm và lập phiếu tính giá thành sản phẩm.

Đây là dạng bài tập cơ bản và phổ biến nhất về tính giá thành sản phẩm. Những biến thể của dạng bài tập này chắc chắn sẽ được các bạn làm tốt nếu nắm vững dạng này.  Ngoài ra bạn có thể xem thêm về kinh nghiệm làm kế toán sản xuất