Các quy định về tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp

Các quy định về tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp

15363

Các quy định về tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập tới bạn đọc trong bài viết sau đây.

  1. Kết cấu của tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp

Tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp được trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Do vậy, kế toán lưu ý rằng việc hạch toán tăng, giảm quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

Kết cấu của tài sản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp – TK 415

Bên Nợ:

Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên;

Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.

Bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc do cấp dưới nộp lên.

Số dư bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

Xem thêm: Phân biệt giám đốc tài chính và kế toán trưởng

  1. Phương pháp hạch toán tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp

Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lúc này, kế toán sẽ ghi nhận:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

     Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.

Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, lúc này kế toán sẽ ghi nhận:

Nợ các TK 111, 112, 136, …

     Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.

Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên, lúc này kế toán sẽ ghi nhận:

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính

     Có các TK 111, 112, 336, …

  1. Một số quy định về việc trích lập quỹ dự phòng trong doanh nghiệp

Điều 34 Luật quản lý, sử dụng vốn, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 quy định, Doanh nghiệp chỉ còn trích từ lợi nhuận sau thuế để sử dụng vào mục đích đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp và trích một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên. Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trên.

Theo quy định trong Thông tư 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển. Khi chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.