Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả và chính xác

Cách ghi sổ kế toán tổng hợp hiệu quả và chính xác

3294

Với mỗi kế toán viên, sổ kế toán tổng hợp là loại sổ vô cùng quan trọng nhưng cách ghi sổ kế toán tổng hợp như thế nào để hiệu quả, chính xác và nhanh chóng thì không hề dễ dàng. Ngoài những kiến thức cơ bản về sổ kế toán tổng hợp và hiệu quả thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc đi giải quyết vấn đề đó.

1.    Sổ kế toán tổng hợp là gì? Có những loại sổ kế toán tổng hợp nào?

Với cách hiểu theo mức độ, tính chất của thông tin được phản ánh trong nghiệp vụ kế toán thì người ta định nghĩa kế toán tổng hợp là việc ghi chép và phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính. Việc ghi chép này thực hiện theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.
Vì thế, Sổ kế toán tổng hợp được hiểu là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán. Mục đích của nó dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Việc phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được sổ kế toán đảm nhiệm.
Thực tế hiện nay trong các doanh nghiệp, Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái
Vậy, khi tìm hiểu về cách ghi số kế toán tổng hợp, ta sẽ tìm hiểu về cách ghi sổ nhật ký chung và sổ cái.

2.    Cách ghi sổ kế toán tổng hợp chính xác và hiệu quả

•    Sổ nhật ký chung
Hình thức ghi sổ kế toán được hiểu là tuần tự từng bước từ định khoản kế toán đến lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lên Báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các trình tự này. Ghi sổ theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì tính đơn giản và phổ biến của nó. 
Yêu cầu của Sổ Nhật ký chung phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
- Đầy đủ: Ngày, tháng ghi sổ.
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Số liệu trên mỗi loại sổ sẽ có một nhiệm vụ riêng, với sổ nhật ký chung, số liệu kế toán phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.
•    Sổ cái
Khác với sổ nhật ký chung, số liệu trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán. Do vậy, việc ghi sổ cũng sẽ có những yêu cầu khác biệt so với sổ nhật ký chung. Cụ thể như sau:
- Đầy đủ Ngày, tháng ghi sổ (đây là thông tin bắt buộc với hầu hết mọi loại sổ)
- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.
Trên đây mới chỉ là những thông tin cơ bản về những yêu cầu bắt buộc phải đảm bảo trong cách ghi sổ kế toán tổng hợp. Ngoài ra, những yêu cụ thể khác các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng theo các thông tư hướng dẫn của nhà nước và sử dụng phần mềm kế toán tổng hợp để hỗ trợ.