Hiểu biết chung về cách tính giá thành sản phẩm

Hiểu biết chung về cách tính giá thành sản phẩm

2643

Tính giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất với kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Hiện nay các doanh nghiệp được sự hỗ trợ của Phần mềm quản lý sản xuất nên công việc này sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên cũng cần có những kiến thức cơ bản như: Giá thành sản phẩm là gì? Và những kiếm thức cơ bản nhất về cách tính giá thành sản phẩm ra sao sẽ được làm rõ trong bài viết dưới đây.

1. Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ: là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành trong điều kiện công suất bình thường.

Giá thành sản phẩm: là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các đoanh nghiệp sản xuất cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Giá thành sản phẩm: là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, là căn cứ quan trọng để xác định giá bán và xác định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.  

2. Phân loại giá thành sản phẩm

Xét về mặt quản lý giá thành được phân thành 3 loại:

  • Giá thành kế hoạch: Là giá thành được trước khi tiến hành quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước, các chi phí dự kiến trong kỳ kế hoạch => Nó là cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp.
  • Giá thành định mức: Cũng là giá thành được xác định trước khi tiến hành sản xuất trên cơ sở các định mức chi phí, các dự toán chi phí hiện hành => Nó là cơ sở xác định kết quả quá trình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.
  • Giá thành thực tế: Là giá thành được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất, trên cơ sở các chi phí phát sinh thực tế trong quá trình sản xuất => Nó là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Những phương pháp tính giá thành sản phẩm chủ yếu

  • Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp (Giản đơn).
  • Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số.
  • Phương pháp tính sản phẩm theo tỷ lệ.
  • Phương pháp tính sản phẩm phân bước.
  • Phương pháp tính giá thành sản phẩm có loại trừ sản phẩm phụ.
  • Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng.

Ngoài ra, để tính được giá thánh sản xuất bạn phải nắm được những hiểu biết chung về giá thành sản xuất mới có thể làm tốt công việc này.