Mẫu biên bản góp vốn bằng tài sản cố định trong doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn bằng tài sản cố định trong doanh nghiệp

946

Nhiệm vụ của kế toán toàn sản cố định trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng đặc biệt là xử lý một số tình huống vì dụ như việc doanh nghiệp có một trường hợp xảy ra là các chủ sở hữu góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp. Với tình huống này, bạn cần lập một biên bản góp vốn theo mẫu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN

 

Hôm nay, ngày       tháng       năm       tại địa chỉ………………………………, chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà): ................................................…………………………………………..

Sinh ngày………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày......./......./........ tại .........................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................…………..

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông (Bà):................................................…………………………………………........

Sinh ngày…………………………………………………………………………..................

Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại .........................

Hộ khẩu thường trú : ..............................................................................………...

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

Điều 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:

............................................................................................................................. .............................................................................................................................

Điều 2

 GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản gúp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................……….....................................................

(bằng chữ:.............................................................………………………………..)

Điều 3

THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ................................. kể từ ngày ........../........../...........

Điều 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6

CAM ĐOAN CÁC BÊN

 1. Bên A cam đoan:
 1. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
 3. Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 4. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 6. Các cam đoan khác…
 1. Bên B cam đoan:
 1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
 3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 5. Các cam đoan khác…                                                                     

Điều 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của chứng viên.
 3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

 

Bên A                                                                                                               Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản trong doanh nghiệp của BRAVO