Mối quan hệ giữa chi phí sản phẩm và giá thành sản phẩm

Mối quan hệ giữa chi phí sản phẩm và giá thành sản phẩm

1846

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu có mối quan hệ mật thiết với nhau và đều đóng vai trò trọng yếu trong các doanh nghiệp sản xuất. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

    1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Chi phí sản xuất chính là tổng các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, thường được biểu hiện dưới dạng tiền tệ. Hay nói cụ thể hơn thì chi phí sản xuất là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đầu tư, mua sắm các yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất.

Chi phí sản xuất là một yếu tố cấu thành nên tổng chi phí của doanh nghiệp, do đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá tính cho khối lượng sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. Như vậy giá thành sản phẩm sẽ là liên quan đến chi phí sản xuất của những sản phẩm hoàn thành, do đó giá thành sản phẩm sẽ phản ánh được phần nào tính đúng đắn của các phương pháp kế toán sử dụng cũng như tính hiệu quả của cách thức quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.

Xem thêm: Hạch toán các trường hợp mua nguyên vật liệu

    1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

Từ khái niệm trên thì có thể nhận thấy là, cả chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều liên quan đến chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, chỉ có sự khác biệt là về đối tượng để tính chi phí. Nếu như chi phí sản xuất là tính trong kỳ, không phân biệt là đối tượng sản phẩm hoàn thành hay chưa hoàn thành, còn giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính trong kỳ và chỉ tính cho những đối tượng sản phẩm đã được hoàn thành.

Như vậy, chi phí sản xuất là một chỉ tiêu tổng hợp, cung cấp các yếu tố cấu thành và giúp xác định được giá thành sản phẩm. Ngược lại, giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho các sản phẩm hoàn thành, nên sẽ phản ánh được một phần về chi phí sản xuất trong kỳ.

Như vậy, giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Chi phí sản xuất sẽ giúp xác định được giá thành sản phẩm, do đó giá thành sản phẩm sẽ phản ánh được một phần kết quả, hiệu quả của việc sử dụng chi phí sản xuất.

Hơn nữa, vì chi phí sản xuất sẽ cung cấp các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, do đó khi doanh nghiệp tiết kiệm được hiệu quả chi phí sản xuất sẽ giúp giảm được giá thành sản phẩm. Từ đó, giúp làm tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh cho các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Kết quả là doanh nghiệp tăng được nguồn để phục vụ cho tái đầu tư sản xuất kinh doanh, mua sắm thêm mới được các tài sản có công nghệ kỹ thuật cao hơn, giúp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất nói chung.

Như vậy, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết, một trong hai yếu tố được kiểm soát tốt thì sẽ giúp yếu tố còn lại thu được hiệu quả cao.

Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO