Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định

2206

Tài sản cố định (TSCĐ) đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp vì nó là bộ phận chủ yếu trong tổng số tài sản của doanh nghiệp nói chung cũng như tài sản cố định nói riêng. Trong doanh nghiệp, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định vô cùng quan trọng vì thế doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm quản lý tài sản để hạch toán đúng theo quy định của nhà nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ vấn đề này trong bài viết sau.

 1. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Kế toán tài sản cố định cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 • Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ trong từng đơn vị.
 • Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.
 • Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.
 • Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ.

Xem thêm: Những kiến thức cần biết về doanh nghiệp sản xuất

 1. Trách nhiệm của kế toán Tài sản cố định

 • Cập nhật tình hình tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm. Hoàn thiện các thủ tục về giao nhận TSCĐ khi mua mới hoặc xây dựng hoàn thành, cập nhật vào hệ thống và kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập kho.
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.
 • Sau khi xác nhận TSCĐ, phải tiến hành Lập biên bản bàn giao TSCĐ và bàn giao TSCĐ cho bộ phận, cá nhân trong Công ty sử dụng, trong đó nêu rõ thực trạng TSCĐ và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận sử dụng tài sản đó
 • Lập biên bản thanh lý TSCĐ khi có các hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ đã qua sử dụng.  Kiểm kê TSCĐ theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng hoặc cuối năm)
 • Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng (giảm) nguyên giá TSCĐ hữu hình.
 • Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (Theo khung BTC quy định - Thông tư 45/2013/TT-BTC), tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của việc sửa chữa.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
 • Thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết, bảng trích khấu hao TSCĐ… và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

Xem thêm: Cách lập biên bản thanh lý công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp