Những hiểu biết cơ bản về kế toán tài sản cố định hữu hình

Những hiểu biết cơ bản về kế toán tài sản cố định hữu hình

461

Tài sản cố định hữu hình là một bộ phận quan trọng trong tài sản của doanh nghiệp. Để quản lý tốt tài sản cố định hữu hình đòi hỏi doanh nghiệp nắm vững những vấn đề liên quan.

 1. Hiểu biết chung về kế toán tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một hệ thống để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được.

Tài khoản cố định hữu hình dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.

Xem thêm: phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

 1. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản tài sản cố định hữu hình

Kết cấu bên Nợ của tài khoản:

 • Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ, phát hiện thừa;
 • Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp;
 • Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.

Kết cấu bên Có của tài khoản:

 • Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do điều chuyển cho doanh nghiệp khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn liên doanh, ...
 • Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một hoặc một số bộ phận;
 • Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.

Số dư bên Nợ của tài khoản

Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở doanh nghiệp.

 1. Những tài khoản cấp 2 của tài khoản tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 211 có 6 tài khoản cấp 2, bao gồm:

 • Tài khoản 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc:

Đây là tài khoản phản ánh giá trị các công trình xây dựng cơ bản như nhà cửa, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí thiết kế cho nhà cửa, các công trình cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, đường sắt, cầu tàu, cầu cảng...

 • Tài khoản 2112 Máy móc thiết bị:

Đây là tài khoản phản ánh giá trị các loại máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ.

 • Tài khoản 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn:

Đây là tài khoản phản ánh giá trị các loại phương tiện vận tải, gồm phương tiện vận tải đường bộ, sắt, thuỷ, sông, hàng không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn.

 • Tài khoản 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý:

Đây là tài khoản phản ánh giá trị các loại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quản lý, kinh doanh, quản lý hành chính.

 • Tài khoản 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm:

Đây là tài khoản phản ánh giá trị các loại tài sản cố định là các loại cây lâu năm, súc vật làm việc, súc vật nuôi để lấy sản phẩm.

 • Tài khoản 2118 Tài sản cố định khác:

Đây là tài khoản phản ánh giá trị các loại tài sản cố định khác chưa phản ánh ở các tài khoản nêu trên, để quản lý tốt các tài khoản này các doanh nghiệp hiện này thường sử dụng phần mềm quản lý tài sản.