Những hiểu biết về khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Những hiểu biết về khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

826

Nhiều doanh nghiệp không chỉ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường mà nhằm nâng cao lợi nhuận và để tận dụng những nguồn vốn nhàn rỗi họ còn thực hiện việc đầu tư tài chính. Trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn là một trong những cách thức được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Chúng ta cùng tìm hiểu về nó dưới góc độ kế toán tài chính qua bài viết sau.

  1. Những hiểu biết về khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn là việc bỏ vốn để thực hiện một số hoạt động như:

- Mua các loại chứng khoán có thời hạn thu hồi dưới một năm (ví dụ như kỳ phiếu Ngân hàng…)

- Mua chứng khoán để bán ra kiếm lời, tăng thu nhập (ví dụ như cổ phiếu, trái phiếu…)

- Góp vốn, góp tài sản ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng

-…

Tất cả hoạt động này đều được xem là đầu tư tài chính ngắn hạn.

Doanh nghiệp chỉ đầu tư tài chính ngắn hạn khi họ có đủ khả năng tài chính đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên của mình. Đây không phải là hoạt động thu về lợi nhuận chính, do vậy doanh nghiệp cần đảm bảo các hoạt động chính được duy trì tốt mà không bị ảnh hưởng bởi hoạt động đầu tư tài chính.

Xem thêm: Những yêu cầu của một kế toán làm việc tại nhà

  1. Tài khoản 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn

Với tài khoản đầu tư tài chính ngắn hạn thì kết cấu của nó như sau:

Bên Nợ:

- Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn mua vào

- Trị giá thực tế các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác

Bên Có:

- Giá trị chứng khoán đầu tư ngắn hạn bán ra, đáo hạn hoặc được thanh toán theo giá trị ghi sổ

- Giá trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác khi thu hồi theo giá trị ghi sổ

Số dư Bên Nợ: Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác do đơn vị sự nghiệp đang nắm giữ

Doanh nghiệp có thể sử dụng 2 tài khoản cấp 2 của tài khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm:

- TK 1211 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- TK 1218 - Đầu tư tài chính ngắn hạn khác

Có thể bạn quan tâm: Những điều cần lưu ý khi lựa chọn thực phẩm nhập khẩu

  1. Phương pháp kế toán của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Với tài khoản này, việc theo dõi và hạch toán sẽ có những trường hợp sau xảy ra:

  • Khi mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn, kế toán ghi sổ theo giá thực tế gồm: giá mua, chi phí môi giới, giao dịch, chi phí thông tin, lệ phí, phí Ngân hàng...

Lúc này, kế toán sẽ ghi nhận như sau:

Nợ TK 121 (1211)

      Có các TK 111, 112,...

  • Trường hợp đơn vị mua trái phiếu nhận lãi trước, lúc này, kế toán sẽ ghi nhận như sau:
  • Khi mua:

Nợ TK 121 (1211)

      Có TK 331 (3318 - Phải trả về số lãi nhận trước)

       Có TK 111, 112 (thực chi)

  • Định kỳ.

Tới định kỳ, kế toán tính và phân bổ số lãi nhận trước theo số lãi phải được thu trong kỳ và hạch toán:

Nợ TK 331 (3318)

      Có TK 531 – Thu hoạt động SXKD

  • Khi trái phiếu đến kỳ đáo hạn được thanh toán

Nợ TK 111, 112

      Có TK 121 (1211)

Sử dụng các phần mềm kế toán sẽ giúp doanh nghiệp làm tốt công việc này