Quy trình quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Quy trình quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

1412

Để thực hiện tốt công việc của của kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp thì điều quan trọng là cần nắm vững được quy trình kế toán tài sản cố định. Cụ thể quy trình đó sẽ được chúng tôi trình bày trong bài viết dưới đây:

  1. Nội dung kế toán chi tiết tài sản cố định

Những mẫu giấy tờ liên quan đến tài sản cố định đó là: Biên bản bàn giao TSCĐ (theo Mẫu số 01- TSCĐ),    Biên bản thanh lý TSCĐ (theo Mẫu số 02- TSCĐ), Biên bản đánh giá lại TSCĐ (theo Mẫu số 05- TSCĐ)   Biên bản giao nhận TSCĐ, SCL đã hoàn thành (theo Mẫu số 03- TSCĐ), Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (Theo Mẫu số 06- TSCĐ), Biên bản bàn giao TSCĐ (Theo Mẫu số 01- TSCĐ), Biên bản kiểm kê TSCĐ (theo Mẫu số 04- TSCĐ)…

Tại nơi sử dụng, bảo quản tài sản: Việc theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng nhằm xác định trách nhiệm sử dụng và bảo quản, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng. Tại nơi sử dụng các phòng ban, phân xưởng sẽ sử dụng sổ “TSCĐ theo đơn vị sử dụng” để theo dõi trong phạm vi bộ phận quản lý.

Tổ chức kế toán tài sản cố định chi tiết tại bộ phận kế toán: Bộ phận kế toán sử dụng “thẻ TSCĐ” và “Sổ TCSĐ” toàn doanh nghiệp để theo dõi tình hình tăng giảm, hao mòn TSCĐ.

Thẻ TCSĐ: Do kế toán lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ của doanh nghiệp. Thẻ được thiết kế để phản ánh các chỉ tiêu chung về TSCĐ, nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại đồng thời theo dõi được tình hình tăng giảm.

Sổ TSCĐ: Được mở để theo dõi tình hình tăng giảm, hao mòn TSCĐ toàn doanh nghiệp. Mỗi loại TSCĐ có thể dùng riêng 1 sổ hoặc một số trang sổ.

Một số trường hợp biến động của tài sản cố định cần lưu ý đó là:

Tăng TSCĐ

Tăng tài sản cố định có thể xảy ra trong một số trường hợp phổ biến như: mua mới, nhận góp vốn, điều chuyển từ đơn vị cấp trên, tăng do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành hoặc do đánh giá lại TSCĐ.

Những tài khoản kế toán thường sử dụng trong trường hợp này là:

  • 211- Tài sản cố định hữu hình;
  • 212 - Tài sản cố định thuê tài chính;
  • 213- Tài sản cố định vô hình.

Giảm TSCĐ

Tài sản sử dụng ở các doanh nghiệp giảm do các nguyên nhân:

Thanh lý khi hết hạn sử dụng, nhượng bán lại cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh… là những trường hợp phổ biến có thể làm tăng tài sản cố định trong doanh nghiệp, lúc này kế toán phải lập các chứng từ ban đầu hợp lệ, hợp pháp. Trường hợp này cần sử dụng thêm tài khoản:

  • 711- Thu nhập khác,
  • 811- Chi phí khác.

Xem thêm: Phần mềm quản lý tài sản cố định của công ty cổ phần phần mềm BRAVO

  1. Quy trình quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Quy trình được mô tả như hình sau: