Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1541

Trong việc bán hàng có rất nhiều trường hợp xảy ra, ở những bài viết trước chúng tôi đã đề cập đến những kiến thức cơ bản về kế toán bán hàng. Bài viết tiếp theo đây chúng tôi sẽ tổng hợp và đưa ra sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho tất cả các trường hợp xảy ra tại thực tế trong bài viết sau.

 1. Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tại Điều 71 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, thì Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn.

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá
 • Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác
 1. Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan tới doanh thu bán hàng không chịu thuế giá trị gia tăng được tóm tắt bởi sơ đồ kế toán sau:

 • Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường

Các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan tới doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường được tóm tắt bởi sơ đồ kế toán sau:

 • Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ

Các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan tới doanh thu hàng đổi hàng không tương tự chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ được tóm tắt bởi sơ đồ kế toán sau:

Xem thêm: phần mềm quản lý bán hàng